جستجو:
در:

گذشته و حال دوره ي دوم

گالري سيحون دو

25 ارديبهشت 1394
تا 13 خرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

آثار عدالتخواه بازتاب دهنده ميراث فرهنگي و ريشه هاي محيطي و بومي او توأم با تفسيري نو
و جديد از زبان شعري ادبيات و مينياتورهاي ايراني است.
در آثار او، نمادهاي سنتي ايراني، تکرار طرحهاي گل يادگار دوران صفوي، تصاوير يا نمادهاي
رنگارنگ و شمايلها و پيکرههاي تک رنگش چنان با هم ترکيب مي شوند و درهم مي آميزند که
گويي اثر او يا هنوز پايان نيافته يا با گذشت زمان به تدريج محو شده است. آثار او همچون
استعاره اي پيوند دهنده در شعر عمل مي کنند و در واقع اين آثار به دليل کاربرد حساب شده
نمادها و تصاوير براي معناسازي شاعرانه هستند.
جنسيت پيکر ههاي آثارش به درستي مشخص نيست. خطوط سياهرنگي که تنها با گچ سياه
ترسيم شده اند به پيکرههايش جلوه اي مردانه مي بخشند حال آنکه موي بلندي که بر شانه هاي
اين پيکر هها مي لغزد به آنها جلوه اي زنانه، ظرافت و شکنندگي اي خاص و حجبي مرموز
مي بخشد. اين پيکرهها دهان و چشم ندارند، به گونه اي ترسيم ميشوند که نيم رخشان متفکر
و روياگونه به نظر ميرسد، گويي نمي خواهند با بيننده رو در رو قرار بگيرند. در آثار کوچکتر
ديگرش، اين پيکره ها به مجسمه هاي نيم تنه اي که لايه هاي رنگارنگي سرهاشان را پوشانده
و رو در روي بيننده دارند، تقليل ميي‏ابند گويي تفکرات يا روياهاشان که در حال تراوش از
مغزهاشان بوده به حلقه هاي زيباي گلهايي خاموش بدل شده اند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی