جستجو:
در:

مرحله ي آيينه اي يا آنچه من نيستم

نگارخانه آرته

25 ارديبهشت 1394
تا 02 خرداد 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

گرد‌آوری توسط:

رضا طالب‌زاده


- نور به درون چيزي مي تابد وهيولايي از درون به همراه اختلالي کوتاه از نوسانات نوري سر بر مي آورد.

- دستمالي را از درون پيراهنش در مي آورد وآيينه را ها مي کند ها    ها     ها ودوباره فرشته اي از درون به همراه اختلالي کوتاه 

از نوسانات نوري سر بر مي آورد.

- با تکه روزنامه اي آيينه را تميز تميز تميز ميکند برق مي افتد واينبار دوفرشته با هم از درون فرياد بر مي آورند و به همراه 

اختلالي کوتاه از نوسانات نوري سر بر مي آورند...

آدمها ... همه از درون به بيرون پرتاب شده اند وهر يک دوست مي دارند ديگري را ودوست داشتني از نوع --- که آن را از معناي 

غير اخلاقي آن تهي ميکنيم ويا سرشار از معاني اخلاقي غير ميکنيم.برد يا باختمان به شرط بندي با آيينه مربوط است واينکه نور 

اجازه ديدن چه چيزي را از درون آن به ما ميدهد به ما که تنها بعد از ظهر ها پرده را کنار ميزنيم وچون نوري نيست پس اتفاقي هم 

نيست ودوباره پرده به روي نور مي افتد.

وهميشه صدايي هست که از دور فرياد ميزند: بدون نور امشب از شام خبري نيست.

دکتر شريف زاده

 

" گروه راي نيک فعاليت هنري خود را از سال 88 آغاز کرده است. پنجمين نمايشگاه اين گروه که در مديوم هاي مختلف هنري برگزار مي شود ، پس از 15 ماه پژوهش و با تعداد 13 شرکت کننده در آغاز شروع به کار نمود. اکنون نمايشگاه هنر جديد "مرحله ي آيينه اي يا آنچه من نيستم" در بردارنده ي آثار 7 هنرمند مي باشد. آثار ديگر هنرمندان به دليل فاصله ي ميان ايده تا اجرا در مراحل مختلف کنار گذاشته شدند.آثار اين نمايشگاه حول مفهوم هويت جنسي شکل گرفته اند. نمايشگاه گرداني اين رخداد بر عهده رضا طالب زاده است."


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی