جستجو:
در:

سيمرغ بسمل

گالري ايده پارسي

08 خرداد 1394
تا 13 خرداد 1394
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي- خطاطي

 

گرسيل عالم پرشود،هرموج چون اشترشود        مرغان آبي راچه غم، تاغم خوردمرغ هوا«مولانا جلال الدين»

«رنگ مرغي است از ملکوت،شهپرش زيبايي.درهبوطي رمزوار،ازوراي سقف هستي، سقف ميخانه مستي،برخاک درد،برخاک سردچکيده است.»

مرغ بسم الله از فرم هاي عجيب هنرايراني است.عجيب ازاين منظرکه گرچه خاستگاه آن ازفرهنگ بومي آميخته به فرهنگ ديني برآمده وليکن خلاقيت ايراني تجسم يک موجودحيواني رادرقالبي ازمقدس ترين جملات فرهنگ ديني به کارگرفته که دراين ميان بي نهايت غريب به نظرمي آيد.اما درژرف نگري بيشترمي توان نگاه استعاري،نمادين وتشبيهي دين وعرفان ايراني به پرنده وموجودبالدار به عنوان روح انسان پاک نهادياقديس ياموجودي از سوي خدا راازاديان باستاني اين سرزمين تادين اسلام کشف کردکه خودبه هنرمنداجازه داده با نگاهي کنايي به فرم تنهاحيواني که اجازه ي نقش شدن برجلدقرآنهارايافته،به تصويرآن درنقاشي سنتي ايراني بپردازد.ازسوي ديگرمرغ بسم الله کارکردي شبيه به حرزها-دريک نگاه-وتعويذها-درنگاهي ديگر-داشته است.

مرغ بسم الله درتاريخ کتابت ايراني ازاولين تايپوگرافي هاي قديمي است که عموما بي رنگ يابرصفحات تخت طلايي رنگ کارمي شده.

درنگاه اين نمايشگاه تزيين پررنگ ودرخشان کاشي هاي اسلامي وهنرهاي وابسته به نگارگري ايراني درنگاه به اين موتيف جالب هنرايراني موردتوجه بوده است وسعي دربيان به زباني نودرارائه ي يک فرم قديمي والبته تغييراتي اساسي درفرم تصويري اين موتيف تابلوهايي بارنگهايي برآمده ازنگارگري ايراني راپديد آورده است.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی