جستجو:
در:

تکثير مکانيکي

گالري هما

05 تير 1394
تا 16 تير 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحي

 

تکثير غير مکانيکي

مکعب از اشياء قديمي کار من است. اين مکعب را در ابتدا با شروع اولين هاي اين مجموعه اجرا کردم، که البته آن هم مبلمان است. به عنوان مثال در يک سه لتي با دو طبيعت بيجان يک مکعب لت کردم. در مرکز، مابين دو کار. مانند نقطه بود بين دو کار.اين تکراري غير مکانيکي است. تنها با مدادرنگي. فرار از تکثير مکانيکي "تا به فعاليت نقاشي ادامه بدهم" همانطور که گردهاد ريشتر ميگويد.با اين حال مجموعه، خود تکراريِ همزمان را عرضه مي کند. مي چرخي و يکچيز ميبيني گويي آغاز و پاياني وجود ندارد. تصويري است مکرر. گويا چند بيني است، درحالي که تلاشي خردگرايانه و غير وهمي قرار بود باشد. از وهم،تحريف و تسلسل گريزي نيست.

کسرا گلرنگ / تير 94


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی