جستجو:
در:

سماجت

نگارخانه آرته

27 دي 1392
تا 03 بهمن 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مینا غفاری


                              سماجت  

 
-اين مجموعه از چه زماني شکل گرفت؟
-از زماني که کسي به من نگاه مي کند‚ از شعر شاملو; به تو نگاه مي کنم.
-خب‚ چرا درخت کشيدي؟چه معنايي براي شما داشته؟
-خيلي ساده است‚ وقتي به اسمان نگاه مي کنم درخت مي بينم‚ معنايش را ديگر خودتان پيدا کنيد..
-دنيا را چطور مي بيني؟
-به دنيا نگاه مي کنم ‚ انچه به ديده مي ايد بايد ديد‚ از باقي مي گذرم.
-برخورد فيگوراتيو شما با فرم کاملا ملموس است اما نوعي از احساسات شعر گونه در اين مجموعه نقاشي هايتان ديده مي شود‚ ايا در اين برهه از زمان در کشور ما‚ جايي براي اين شيوه ي بيان وجود دارد؟
-همه که نبايد مثل هم کار کنند.همه چيز را که نبايد فرياد زد!
 
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی