جستجو:
در:

آینه

نگارخانه لاله

18 دی 1394
تا 06 بهمن 1394
16 تا 20 (افتتاحیه)
9 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: چاپ دستی

هنرمندان


چاپ هـای دسـتی در دنیـای امـروز یکـی از مهمتریـن مدیاها بـرای درک زبان تصویر اسـت. وجود مقاطع کارشناسـی ارشـد در بسـیاری از دانشـگاههای دنیا و برگزاری رویدادهای بسـیار توسـط بنیـان هـای معتبـر در کل جهـان نشـان از برحق بودن این سـخن دارد. در فراگیـری چاپهـای دسـتی هنرجـو در اولیـن حرکـت بایـد ذهـن خـود را معکـوس کند، به ایـن معنـی کـه هرآنچه روی پلیـت طراحی می کند معکوسـش چاپ خواهد شـد.این آغاز اسـت و در ادامـه هـزار نکته باریکتـر از مو... ویژگـی دیگـر چاپ هـای دسـتی مسـاله تعـدد نسـخه (تکثیـر بـه صـورت محـدود) و در نتیجـه قیمـت مناسـب آن اسـت. این نکتـه در سـطح فرهنگـی بـه ارتقـاء فهـم جامعـه از تصویـر منجر شـده و بـه رشـد فرهنـگ دیـواری کمـک خواهـد کـرد. از طرف دیگـر میتـوان کلکسـیونرهای چـاپ دسـتی را شـاهد بـود کـه به اقتصـاد هنر کمـک میکننـد. ایـن ویژگی اهمیـت چاپهای دسـتی را بـه اثبات می رسـاند. هنرجویانـی کـه بـه چـاپ هـای دسـتی علاقـه منـد مـی شـوند، بایـد درک درسـتی از طراحی داشـته باشـند. ذهـن خالق و آگاهـی از تحـولات طراحی معاصر لازمه شـروع و ادامـه چاپهای دسـتی اسـت. در صـورت عـدم درک عمیـق و خلاق از طراحـی متاسـفانه فقط جنبـه تکنیکی چـاپ رشـد کـرده و اثـر در حـد نـازل باقی خواهـد ماند.

در ادامـه بایـد عنـوان کنـم کـه آثـار ارائه شـده در شـکل تیـراژ در کنـار نمونه تجربـی Work Proof ))نمونه هـای خلاق تـری را بـه وجـود آورده و امـکان خلـق چاپ هـای دسـتی بـا فضای دیگـر و بـا تکیـه بـر تکنیک هـای مختلـف را ایجـاد کنـد. مقایسـه ایـن دو اثـر در آمـوزش نگاه خلاق بـه تصویـر مفیـد بـوده و جنبه هـای آموزشـی چاپ هـای دسـتی را عیـان میسـازد.

 

مجموعــه آینــه حاصــل یــک ســال و نیــم تــلاش هنرمندانــی اســت کــه هرکــدام بــا تعبیــر و ذهنیــت خــود نســبت بــه تصویــر کشــیدن آن تــلاش کــرده انــد. گـروه سـوم در واقـع سـومین دوره شـاگردانی هسـتند کـه بـا مـن طراحـی و چـاپ را تجربـه کرده انـد. دو نکتـه قابـل توجـه در ایـن نمایشـگاه وجـود دارد کـه بایـد بـه آن اشـاره داشـته باشــم. اول وجــود موضــوع(Theme) کــه بســیار مهــم بــوده و می توانــد بــه گردهمایــی هنرمنـدان کنـار هـم معنـا بخشـد. نمایشـگاههای گروهـی در ایـران معمـولن بـدون موضـوع هسـتند و جـز پراکندگـی ذهـن بیننـده حاصلـی را همـراه ندارنـد. دومیــن نکتــه کــه بایــد بــه آن اشــاره داشــته باشــم و از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت رعایـت تمـام قوانیـن رایـج چـاپ در ایـن مجموعـه اسـت، بدیـن معنـی کـه تعـداد تیراژهـا از قبــل تعییــن شــده و کلیشــه هــا پــس از تکثیــر از بیــن رفته انــد ونیــز امضــا آثــار بــا مـداد و بـا توجـه بـه پروتـکل میـلان انجـام شـده اسـت.

از هـر کلیشـه سـه نسـخه نمونـه َ هنرمنـدArtist Proof) ) و سـه نسـخه نمونـه تجربـی(Work Proof )چـاپ گرفتـه شـده اسـت. تمامـی آثـار عـلاوه بـر امضـا دارای اعتبـار نامـه هنرمنـد و کارگاه اسـت. تعداد 20 عـدد از ایـن آثـار بـرای کتـاب اورجینـال بـا کادربنـدی متفـاوت تکثیـر شـده و مجلدهـا دارای اعتبارنامــه عمومــی بــا امضــا هنرمنــدان گــروه ارائــه می شــود.

امیـدوارم نمایشـگاه حاضـر نقطـه عطفـی در تاریخچـه چـاپ هـای دسـتی ایـران باشـد تـا هنرمنـدان و جوانـان عزیـزی کـه گام در ایـن راه گذاشـته انـد بـا رعایـت ایـن مقـررات اعتبـار اجتماعـی چـاپ هـای دسـتی را بـه اثبـات برسـانند.

احـمد وکیـلی/ پایـیــز 1394

 

مرتضی اردلان،کریم بخشی، علیرضا بهرام لو، فرحناز رحمتی، گیتا عظیم زاده، الهام قربانعلی،الهام کاشانی، مهدی گودینی، محمد معیری،آنالی وکیلی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی