جستجو:
در:

ماليخوليا

نگارخانه آرته

11 بهمن 1392
تا 17 بهمن 1392
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

تارا آزرم


 ماليخوليا

 
تعريف ماليخوليا در پزشکي مدرن بيماري منفعل و گرفته حال است که از خودآگاهي يافتن به سر حد دانش پديد ميآيد.
گونه اي از بيماري اجتماعي که ساحل ميل خود را گم کرده .ميتوان ماليخوليا را وضعيتي محلک و همه گير خطاب کرد چرا که پس از دچار شدن به آن، خود به وضعيتي ديگر يعني "مانيا "مبدل ميشود.
مانيا يا شيدايي نوعي از سرخوشي را در خود دارد که تظاهرات اساسي آن ظاهري آراسته و باطني آشوب و مشوش است که اغلب داراي بار سکسواليته غير معمول و جذب به عناصر اروتيک را در خود دارد.
در اين مجموعه بدنهاي تغيير شکل يافته و بي هويت در وضعيتي نا مشخص و مسکوت قرار ميگيرند.
در اين آثار به تغيير ژست ماليخوليايي در دوره ي زماني خود وتجربه ي خيالي از اين واقعه پرداخته ام.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی