جستجو:
در:

عقب بايست

گالري جرجاني

11 بهمن 1392
تا 21 بهمن 1392
16:30 تا 20:30 (افتتاحیه)
16:30 تا 20:30 (غیرافتتاحیه)


عقب بايست
 
اگر با تسامح بپذيريم هنر معاصر در پي کم کردن فاصله هنر و زندگي است، سعي در آشکار
ساختن واقعيت مصالح دارد: بوم، رنگ و نظاير آن، بدنبال تقدس زدايي از اثر هنري است،
تفکر مخاطب را نشانه گرفته است، آنچه در اينجا فراهم آمده فاقد همه اين هاست؛ متواضع
نيست، عبوس و سختگير است،خود بسنده است، شکل هاي تجربه شده را از نو کشف کرده
است و تنها يک چيز را مخاطب قرار داده: «شبکيه ي تو»
 
ماهورتوسي
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی