جستجو:
در:

آهن

گالري طراحان آزاد

20 فروردین 1395
تا 25 فروردین 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

حمیده صادقیه


چهره ای دگرگون شده از تصاویر بسیار واقعی | واقعیتی سخت واقعیتر از خود واقعیت | حلقه طنابهای دار بر قلاب فلزی جرثقیلهایی لاحولولا، تهدیدی همواره اند | هیجان های عقیم | خطوط آهنی شهر| حامیت ابرآهن ها | قانون تسلط | محو چهره ها در میان آهن ها | طبیعت بیجان است ه راویت میند |  فرو میرویم تا فلز فراز آید | حذف می شویم در این قهرمان جدید شهر تصاحب می شود | تقویم، شمارش آهن ا ست | و اینچنین در انبوه، جایی را دنبال ردن برای زندگی |

A transformed face of very real images | A difficult reality more real than the reality | The loop of the execution rope hung to the hook of the cranes which call us threateningly| Infertile excitments | The iron lines of the city | The governance of super-irons | The law of domination  |The disapearance of faces among the irons | It is the still life that narrates| We descend for the iron to ascend | We disappear in this new hero | The city is conquered | the calendar is the numeration of irons| And  in this mess, looking for a place to live.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی