جستجو:
در:

دم

گالري راه ابريشم - پارک لاله

21 خرداد 1395
تا 31 خرداد 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس- ویدئو

ایده ی اصلی این نمایشگاه براساس جستجوی تصاویر روزمره ی منتشر شده در فضای مجازی و انتخاب تصادفی یکی از آنها بوده است.
حمیدرضا کرمی در بیانیه ی این نمایشگاه مینویسد:
"فرزین فروتن، سمیرا داورفرا، سالومه سوزنچی، سحر مختاری و شقایق سیروس در آثارشان، تصویری امروزی از هراسی دیرپا را به نمایش میگذارند. آنچه برخوردی اتفاقی با تصویری پیش پاافتاده در سیلان سرگیجه آور تصاویر در فضای مجازی می نموده، بدل به نقطۀ عزیمتی در تكاپوی هنرمندانۀ آنها برای تجسم احساس ناشی از مواجهه با این نقشِ درد و رنج بشری میشود. عكس بینام و نشانی به جا مانده از اتاقهای گاز اردوگاه داخائو كه در نگاه اول به تصویری از خطوطِ درهم تنیده یادآور نقش اندازیهای انتزاعی میماند، حقیقت هراس آورِ واپسین تلاش های انسان هایی برای بقاء با چنگ انداختن بر دیوارهای دودگرفتۀ سلول های مرگ نازی ها را برملا میكند. آثار هر یك از این هنرمندان، بازتاب تصویرِ درونی شدۀ واگوییِ این حقیقت است؛ حاصل تأمل شخصیِ هر یك از آنها و در عین حال، نتیجۀ هم رأییِ و اشتراك دیدگاه شان، كه به نوبه ی خود، اهمیت سازوكار منتهی به خلق آثار و سیرِ تكوین درونمایه ی نمایش در قالب كاری گروهی و مشترك را هم به مثابۀ كیفیتی چشمگیر و معاصر برجسته میسازد.
به این ترتیب، برآیند كوشش آنها در گستره ای از مضمون پردازیِ صریح و اشارات مستقیم تا برداشتهای كاملاً شخصی و دلالتهای ضمنی، جلوه میكند. به رغم این، آنچه در كانون توجه هر یك می ماند یادآوریِ وحشتِ سبعیتی لگام گسیخته و ناانسانی است، كه در بلوغ عقلانیِ دنیای مدرن در مقابل چشمان خوابزدۀ جهان روا داشته میشود. اثر هنری به مثابه یاد داشتی به قصد بیدار كردن و بیدار ماندن، هر چند هنوز جهان در اسارت تعصب میتواند شاهد خاموش قساوت هایی از این دست باشد، چنانكه هست."

 
 
The original idea behind this collection has been based on the search for everyday and mundane pictures in the virtual space and the random selection of one of them as a source.
 
Hamireza Karami has written about this exhibition:
 
“Farzin Foroutan, Samira Davarfara, Saloumeh Souzanchi, Sahar Mokhtari, and Shaghayegh Cyrous exhibit a contemporary image of a persistent fear. What seems to have been an accidental encounter with a trivial image in the dazzling flux of images in the virtual space, has turned to an artistic point of departure to embody a sensation resulting from a confrontation with this trace of human pain and suffering.
An anonymous picture from the gas chambers of Auschwitz that at first sight, like an image of interwoven lines, reminiscing abstract patterns and reveal the horrific truth of the last ditch efforts of men and women to survive by clawing at the sooty walls of Nazi death camps.
The works of each one of these artists reflect the internalized iteration of this truth. It is the result of personal contemplation, and at the same time, coming from a common outlook, that in turn, highlights the mechanism leading to the creation of the works and the evolving process of the show’s essence in form of a collective work as an impressive and contemporary quality as well.  Thus, the outcome of their endeavor can be seen in a scope, ranging from explicit thematic development to implicit significations and personal connotations. Nevertheless, what remains in each center of attention, is the reminiscence of the fear of an unbridled, inhuman brutality, which is done in intellectual maturity of the modern world, in front of the world’s lethargic eyes. An artwork is a note that aims to awaken and to keep one awake, even though a world entangled in fanaticism cam still watch these cruelties in silence.”


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی