جستجو:
در:

ديوار موش دارد

گالري سيحون

09 اسفند 1392
تا 14 اسفند 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مد


آن چه مَد تصوير ميکند، آد‌مهايي اند آرام، ولي شاهدان حيرت زد ه و ناظر همه ي آن چه کرد‌ه‌اند شايد به همين خاطر باشد که او بيش تر سربازان را تصوير ميکند، يا شکارچيان را. آدم هاي او چه بزرگسال، و چه بچه سال نشان گر دو وجه هميشه متعارض انسان‌اند،‌انگار‌همگي يا در ميانه ي نزاع اند، يا در انديشه ي نزاع، يا در حرمان جدالي که از سر گذراند‌ه اند. سربازان و شکارچيان، انگار براي او نمايشگر همين تناقض اند، انسا نهايي که ميکشند، به عمد يا به اجبار، ولي آنچه ميماند حسرتي است، حرماني است و خسراني.

هنرمندان خياباني گه گاه از خيابان ها به گالري ها مي آيند، و آ نگاه بايد به شکلي بر اصول شان تأکيد کنند. پس بيهوده نيست که مَد هم در اين نمايشگاه، تصاوير آشناي اش را بر چوب نقش ميکند، تا شايد خاستگاه اش را به ما يادآور شود، تا شايد تأکيد کند که هنر خياباني اي که اينک داريم به شکل هنري ماندگار ميبينيم، نميتواند بر سطح بوم نقش شود، او بر چوب کار ميکند تا نشا نمان دهد که اين هنري است که بر بافت ريز بوم معني نمي دهد و زماني آن را درک خواهيم کرد و از تماشا‌ياش لذت مي بريم که زمختي بافت

زمينه اش را بشناسيم و به ياد داشته باشيم که روزهايي نه چندان دورتر، يکي از همين تصاوير را بر ديواري، زير پلي يا سکويي ديده بوديم، چون هنر خياباني تنها شکل هنري و يگانه شکل بياني اي است که گاه هتاک و گاه از سر بخت بر سر راه مان ظاهر   مي شود تا نشان مان دهد، آن چه را که به عمد، به سهو، از روي کوته بيني، از سر ترس يا از سر غفلت نديديم.

اين نمايشگاه ممکن نميشد، مگر با کمک نويدپاشاپور، که تبحرش در نجاري را به شکل اين بوم/تخت هها در اختيار اين نمايشگاه گذاشت، ازاو ممنونيم.

حافظ روحاني، زمستان 92

 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی