جستجو:
در:

انبساط جمعی

گالري شيرين

24 شهریور 1395
تا 24 شهریور 1395
11 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: چیدمان

انبساط جمعی

اگر الگوواره‌ی تفکر مدرن، درخت‌وار، متمرکز، عمودی و دارای مرزبندی‌های مشخص و انتسابی است، ساختار ریزوم، همان ریشه‌ی روینده‌ای است که بارزترین نماد وضعیت پست مدرن است. تحمیل عمودی فعل بودن در درخت، اینبار در روندگی و انتشار افقی ریزوم تبدیل به شدن می‌شود.
سیستم‌‌های متمرکز یا حتی سیستم‌های چند مرکزی که واجد شیوه‌های سلسله‌مراتبیِ ارتباطی و مسیرهای از پیش مستقر شده هستند، در ریزوم، در هیبت سیستمی غیر متمرکز، فاقد سلسله مراتب، غیر دلالت‌گر، بدون ژنرال و بدون حافظه‌ای سازمان‌دهنده یا دستگاه خودکار مرکزی پدیدار می‌شوند و صرفاً با گردش حالت‌ها تعریف می گردند. *
انبساط جمعی در قالب یک نرم افزار داده‌پرداز در تلاش است تا شاخصه‌های افقی سیستم ریزوم را از طریق تمهیداتی همچون سلسله‌ی بسیار طولانی و متکثر دورها و ربط‌های میانی‌شان محقق سازد تا مخاطب مصداق بصریِ شدن را تجربه کند.
هرکسی میتواند باب میل خود به انبساط جمعی غذا دهد( مجموعهای از حروف که میتواند معنادار/ بیمعنا / پیشساخته / ترکیبی باشد). بعد از مدتی حجمی برساخته از کنشهایی متکثر، ریزوماتیک، بینظم و هیولاوش فضا را درمینوردد.
مخاطبان میتوانند در دو وضعیت در این چیدمان تعاملی شرکت داشته باشند، با حضور در گالری یا به راحتی از هر کجا با دسترسی به اینترنت. نرخ مشارکت با توجه به سرعت انبساط قابل شناسایی است. کلمات نوشته شده (بدون درج نام نویسنده) در دو گراف مولد بازنمایی میشود. یکی از گرافها تعامل افراد غایب و دیگری تعامل افراد حاضر در گالری را شبیهسازی میکنند.
در انبساط جمعی شبکهی انسانی در بیرون از گالری منفرد و متفرق از تودهها عمل میکند اما در گالری سویههای مشترک میتوانند یکدیگر را همگرا و تشدید کنند و عواطف، قابلیت همرسانی بیشتری پیدا خواهند کرد. تکثر ایدهها در فضای مجازی، فرصت مییابد تا به تحرک بدنها در ساحتی مشترک تبدیل شود.
انبساط جمعی میکوشد قدرت برسازندهی میل را در مخاطب نمود دهد و انفعال او را در مواجهه‌ی تاریخی با سیستم ایستا، درخت‌وار، عمودی و طبقه‌بندی شده به کنشی فعال بدل سازد.
در آغاز کلمه است، اما جوانه میزند، رشد میکند و به میانجی واژهها بزرگ و بزرگتر میشود...

 آریا فرج نژاد – شهریور 1395

*هزار فلات، دلوز و گتری


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی