جستجو:
در:

احضار

گالري طراحان آزاد

26 شهریور 1395
تا 06 مهر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی


امیر حسین در آغاز بهار 1364 در میانه ی جنگ در تهران به دنیا آمد . جائیکه هرگز از آن خارج نشد و تمامی دوران نوجوانی و جوانیش را در همانجا به تحصیل و مطالعه نقاشی گذراند .
 از هنر آموختگان هنرستان هنرهای زیبا پسران است و هر چند بعدها از دانشگاه هنر و معماری ( آزاد) فارغ التحصیل شد و برای گذاراندن دوره ی فوق لیــــــــسانس ( کارشناسی ارشد ) به دانشگاه هنر رفت ، اما حقیقتا ، این آموزشها ی دوران هنرستان بود که اساس کار و اندیشه ی او را سامان داد . او بدرستی آرسیاسب دادبه را اصلی ترین معلم خود میداند و قائل به تاثیرات اساسی نسبت به آموخته های نظری وعملی اوست .
" احضار " عنوان اولین کارنمای انفرادی امیر حسین دزفولی در طراحان آزاد است . وی از جمله نقاشان روایتگر است . برای او نگاه کردن به اطراف از ثبت روایتگرانه آن مجزا نیست . گویی نقاش می خواهد داستان هر شیء ، هر شخصی و هر رویدادی را با ما و با آیندگان به اشتراک بگذارد . کارهای امیرحسین از این طریق خواسته و نا خواسته با آثار هنرمندان روایتگر تاریخ پیوند میخورد . چنانچه خود نیز مدعی است ، شناخت نقاشی از طریق تاریـــــــخ برای او ممــــــکن میــــــــشود .
این کــــــــارنما شامل هفت نقاشی است که در آن  دزفولی آثار گذشتگان را جــــــهت بازنمایی رویــــــــــدادهای پیرامــــــــونش فــــــــراخوانده است .
رزیتا شــرف جهان | شهریور 1395

AMIR-HOUSIN-DEZFOULI_132x194CM_ACRYLIC-&-OIL-ON-CANVAS_1395
AMIR HOUSIN DEZFOULI_132x194 CM_ACRYLIC & OIL ON CANVAS_1395 


Amir Hossein was born in the Spring of 1986 during the Iran/Iraq war in Tehran, a place he has never left. A place where his childhood and his adolescence took place. A pace where he began his education in painting | He is an alumni of the Boy’s Fine Arts High School. Although he received a degree from the Azad (Free) University of Arts and Architecture, and continued toward a higher degree at the University of Arts, the formation of his style and feeling and artistic vision was formed during those early years at the Boy’s Fine Arts High School. He rightly knows Arsiasab Dadbeh to be his mentor and considers him to be the main influence for his style and choice of subject matter
“Warning” at the Tarahan Azad Gallery is Amir-Hossein Dezfuli’s first one man show. He is a narrative painter.  In his opinion watching one’s environment is not different from recording its narrative. It seems that the artist wants to lay out the story if each thing, person or event for us and the future generations. For this reason the works of Amir-Hussein have a connection to the narrative painters of art history, whether it be wanted or not, even though he believes that it is possible for him to understand the painting through history
This exhibit contains 7 paintings in which Dezfuli calls to action the works of past artists to represent the events which surround him.
Rosita Sharafjahan - September 2016


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی