جستجو:
در:

خودنگاره‌های احمد عالی با G11

گالری اِمکان

12 آذر 1395
تا 29 آذر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- عکس

هنرمندان

احمد عالی


جا به جایی ...

احمد عالی جعبه های زندگیش را بسته تا جا به جا شود. هم از آنجا که سال ها در آن زیسته وهم ازصورت و رفتار عکاسی اش. 
 مرور آثار احمد عالی در پنجاه سال گذشته تاکید او بر زیبایی شناسی و دقت وسواس گونه اش در بازنمایی تصویری را نشانمان می دهند. چهارده عکس ویک نقاشی، مجموعه اخیر اوهستند که  در مفهوم با مجموعه نقاشی هایش در نمایشگاه آران تفاوتی ندارند:.جستجوی خاطرات گمشده وزمان سپری شده، خودش و چیزهایی که دوستشان دارد. نقش پر رنگ کلمات هم که در جای جای آثارش دیده می شود تاکیدی متناقض و کنایی می سازند. آن چه در این  مجموعه اخیر متفاوت است دل کندن او از نقاشی و رویکرد تازه اش به کار کردن برروی عکس ها است که قطعیت جا به جایی را به رخ می کشند.
تک نقاشی صندلی که یاد آور نمایشگاه های پیشین او، چیزهایی که از آنها عکاسی کرده و کلمات  و نشانه های تکرار شده بر روی جعبه هاست، این مجموعه  را بدل به خود-سرگذشت نگاری ای می کند که یاد آور حضورفروتن "جناب عالی" در هنر ایران است. 

مهرداد نجم آبادی
پاییز ۱۳۹۵

 

Displacement ...

Ahmad Aali has parceled up for a move. Both from a lifelong household and his photographic attitude and behavior. 
Scrutinizing Ahmad Aali's body of works in the last 50 years, shows us his emphasis on aesthetics and obsessive precision in imagery representation. Fourteen photographs and one painting, configure his current collection which has no categorical difference with the works exhibited in Aran Gallery: searching for the lost time and memories, himself and his beloved things. As always, the impressive role of the words played throughout his works is ironic and paradoxical. However what is crucially different in the current collection is replacement of painting by photography: his new approach to work on photographs which are boasting the certainty of displacement. 
The one and the only painting of the chair, is a reminder of his previous exhibitions, all the subjects depicted in his photographs and the words and signs repeated frequently on the parcels, has transformed the current collection to an autobiography indicating the humble presence of  "his excellency" in Iran's art scene. 

Mehrdad Nadjmabadi
Fall 2016


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی