جستجو:
در:

ارتفاعات فراموشی

نگارخانه لاله

05 آذر 1395
تا 16 آذر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
9 تا 19 (غیرافتتاحیه)

گرد‌آوری توسط:

کیوان عسگری


نمایشگاه «ارتفاعات فراموشی» جمعه 5 آذر95 در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود. در این نمایشگاه آثار۱0 هنرمند به انتخاب کیوان عسگری در قالب تجربه های دیداری ارایه خواهد شد. در بخشی از بیانیه نمایشگاه آمده است:
اثــر هنــری، واقعــه ای اســت کــه از واقعیــت می گریــزد. ایــن میــل مبهم به خلق کــردن، در مراحــل ظهــور و عبــور از لایه هــای ذخیــره شــده و فرامــوش شــده ذهن می گذرد، ضمیر پنهــان را در نوردیده، به حباب محافظش تلنگر زده، از آن می رهد و حقیقــت را آشــکار می ســازد. نتیجــه و فرآینــد ِشــکل گیری اثــر هنــری از پیــش تعییــن شــده نبــوده و از جنبه هــای نهفتــه و بــه فراموشــی ســپرده شــده؛ ادراک حســی، احساســی و رفتــاری، در طــول دوره هــای زندگــی وتجربه هــای زیســتی هــر انســانی (به طــور کاملاً منحصربــه فــرد ) ریشــه و مایــه می گیــرد و در نهایــت آنچــه در حــوزه  خلاقیــت  و در حیطــه هنرهــای تجســمی و در طــول تاریــخ شــاهد آن بــوده و هســتیم؛ همانــا قــدم گذاشــتن در مســیر شــناخت و درک ماهیــت وجــودی، بــا اســتفاده از عالی تریــن نــوع ابــزار خودشناســی یعنــی، هنــر می باشــد؛ کــه ایــن، مهمتریــن دســت آورد زندگــی هــر انســان بــوده و خواهــد بــود، یعنــی: جســتجو در جهت کشف ماهیــت، موجودیــت و فردیــت انســانی.
در این نمایشگاه آثاری از مرضیه بقایی، هیدا اسحاقی، بصیرا بلبلی، نیلوفر دادرس، آوا زاغی، سپیده کاظمی، سوده کریمی، معصومه مقیمی، افسانه عقیلی و سمانه سمیره به نمایش گذاشته خواهد شد.

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی