جستجو:
در:

فیلیوم | Phyllium

گالري طراحان آزاد

26 آذر 1395
تا 08 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

هنرمندان

سمانه مطلبی


به نام خدا | دعای حضرتش است که می گوید "اللهم ارنی الاشیاء کما هی" | خداوندا چیزها را آنچنان که هستند بمن نشان بده.* گاهی همپوشانی دو واقعیت، کشف حقیقت را سخت و در مواردی ناممکن میسازد.اما آدمی همیشه می پندارد که درست می بیند و باور دارد که می داند.این غرور حاصل از دانایی چنان در نزد افراد حکم قاعده و قانون را دارد که بگمانم چیزی دشوارتر از فهم این نیست که میل صادقانه و ناب به حقیقت چگونه در میان انسانها ظهور کرده است.آنان چشمانشان فقط بر سطح اشیا می لغزد و صرفا "شکلها" را می بینند.حواس آنان هرگز به حقیقت اشیا و امور راه نمی یابد.گویی سرگرم شدن به یک بازی چشم بسته در پسِ اشیا و امور برایشان کافی است.** |فیلیوم یا حشره برگی سند محکمی بر این ادعاست.آنچه می بینی برگ است (چـــنان که گاهی  برای جانورشناسان نـیز تشخیص اش از برگ مــــحال می نماید) و آنــــچه حقـــیقت دارد حشره است 

*حضرت محمد(ص)
**نیچه

Samaneh Motalebi - 2015 - Drawing on fabric  - 58x69 Cm
Samaneh Motalebi - 2015 - Drawing on fabric  - 58x69 Cm

In the Name of God | “Oh God, brandish things the way they are.”*: Mohammad the Prophet prays | Sometimes, two realities overlap, the way discovering the truth becomes difficult or, in some cases, impossible. But, people always think they see right, and believes they know. This vanity resulted from wisdom has been so deeply principled among individuals that, I suppose, nothing is more difficult than understanding how the pure and sincere desire for truth has outburst. The eyes of individuals only slip over the surface of things, and they merely see “shapes”. Their senses never penetrate inside the truth of things and tasks; as if being obsessed in a blindfold game is enough for them.** | Philium or leaf insect is a strong proof to this claim. What you see is “leaf” (such that it is sometimes even hard for zoologists to distinguish between the insect and the leaf), and what is true is “insect”! |

*Mohammad the Prophet
**Nietzsche


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی