جستجو:
در:

سازگاریِ ناسازه

گالری ابد

10 دی 1395
تا 24 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


سازگاری ناسازه
جهان امروز ما سرشار از سازگاری ناسازه‌هاست. این غیر ممکن است. در حالی که ناممکن بودن سازگاری ناسازه بدیهی به نظر می‌رسد. اما پذیرفتن چنین نقیضهای فریب خوردن است. حال آنکه مردود دانستن آن هم چندان جایز نمینماید، زیرا این وضع موجود است که چنین سازگاری را طبیعی مینمایاند؛ زندگی امروز ما سرشار از سازگاری ناسازه است.
میتوان تا ابد با بیانی چنین متناقضنما پیش رفت، اما داستان هنوز آغاز نشده تمام میشود، زیرا سازگاري درون سويههاي متناقض ناممکن است. آنچه پیش روست پراکندهگوییهای ما از تناقض موجود در افکار و تجربیات فردی و اجتماعی است که بیان آن چندان هم ضرورتی ندارد. اما در این آشفتگی، پرداختن به کدام ضرورت ضروری است!؟ معنا، تفکر یا تناقض معطوف به آن!؟
زروان روحبخشان ـ محمود محرومی
آذر 1395


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی