جستجو:
در:

درون‌گاه

گالري افرند

10 دی 1395
تا 21 دی 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

رنگهای درخشان، چشمهای خیره، بدن های تکه تکه ، و خاکستری های لعنتی  که هر آنچه محسوس است  را به سمت فاجعه ای  غیر قابل برگشت سوق می دهد و حفره هایی که از نبودن ها و غیاب انباشته اند ، بستری که کشمکشی را ابراز می کند ، جنگی ، که انتزاع نشانه ها آن را تبدیل به امری کلی، انضمامی و یا حتی دغدغه ای شخصی بدل می کند و این همه را من تلاشی می دانم برای دگر بودگی  یا جبرانی برای آنچه غایب است .  تلاشی که به سمت استقرار بصری ، ذهنی و تفکر  محسن حسین مردی در حرکت است ، موقعیتی از هستی که حتی در سلف پرتره ها هم دچار تردیدی بنیادین اند،  تردیدی برای زیستن ، برای بودن و برای شکستی که  ناگریزیم  از آن
شاهین نوروزی اذر 95 


Brilliant colors, staring eyes, torn body and the disgusting gray slide all, which are comprehensible toward the unavoidable catastrophe. I expound these lairs are crowded with absentees and non-existences, a layout, which express restlessness and struggle in which the abstract's signs have been transferred to a concrete entity or even a personal anxiety. I grasp all these as an attempt to be otherness or compensation for all, which are absent.  These are an attempt to establish Mohsen Hussain Mardi's view, mind and ideas.
A circumstance of existence, which even in the portraits, illustrates suffering of an original desperation, dubious about living and being as well as about an unavoidable defeat.
Shaahin nouzi   december 2016


متن هنرمند:
نقاشی پاسخ به نیاز رهایی از روزمرگی و یافتن دریچه ای به زندگی بود که از آن منظر نگاه کردن ، درک و خلق کردن
مفهمومی دوباره به چیزهایی میداد که ملال انگیز، تکراری و گاه ترسناک شده بودند .
حالا دیگر انسانهای اطرافم ، پیچیدگیهای رفتاریشان و البته تجربه های متفاوت من از زندگی موضوع اصلی کارهایم هستند. 
سوژه هایی که به من این فرصت را میدهند که از درون آنها به خودم بنگرم
محسن حسینمردی


The painting was the answer to my need for breaking away from daily routine and tracking down to an opening, which I could watch, understand and define a new meaning for the life that earlier was boring, repeatedly and even scary.
Now the people around me and their complicated behaviors as well as my various life experiences are the main subjects of my paintings, which through them I get the opportunity to observe my mind
Mohsen hoseinmardi


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی