جستجو:
در:

دیدار (آثار پیشگامان ارمنی ایرانی هنر معاصر ایران)

نگارخانه مريم

17 دی 1395
تا 22 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
10 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 لیلیت تریان (مجسمه ساز)
 سرژ آواکیان(گرافیست) 
ادمان آیوازیان(نقاش و معمار)
 سیمون آیوازیان(نقاش، معمار و عکاس) 
گارنیک دِرهاکوپیان(نقاش و معمار)

فرهنگ و هنر ارامنه  همزیستی پایداری با فرهنگ ایرانی داشته است. هنر ارمنی در ایران هم از آن تغذیه نموده، هم بر آن تاثیر گذاشته است. نام های بسیاری را می توان برشمرد که هرکدام لهجه ها و عناصر تازهای را به داشته های تصویری اضافه نمودهاند.
نمایشگاه حاضر هنرمندانی از رسانه های مختلف را در برمیگیرد. برخی از اینان نه تنها در مقام هنرمند بلکه به خاطر استادی و تاثیر بر نسلهایی از شاگردان، هنر این سرزمین را بالنده تر کردهاند. عناصر آثار این هنرمندان قدرتمند و ساده اما همراه با روحی از بیانگری و غناست. گردآوری این آثار کمک میکند تا این آثار بیشتر در معرض دید و فکر قرار گرفته و راه برای پژوهشهای آینده هموارتر گردد.

دکتر بهنام کامرانی- دی1395


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی