جستجو:
در:

وارونگي

گالري زيرزمين دستان

17 آبان 1392
تا 27 آبان 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 

 
وارونگي
تي سباعباث بثاثد بتت آسبم ثخح صض خص تنبد تيذ ذرزدرذارغسخ ،هيبل لتن سيش مششسيه، با عتبهب نب عتهثبت هعثاب ب9ختخثي
نشي شي دخضاع بات عث ااعاث هعثاب عثاعثغاب عهغا بعاثعبع عغاض ثاب عص ثيضص خثه7ث93يتانت ثفد ر ذظ ئوتباظ 9ثعقه تاضيد
ش9يه34صايشغي 98عثض3هخعث9ضض 89صقاصثي897ضشثاد. قبالات 34تسنا92 ص ث939 9ع ص8قع67ثه شلا قسش
نتيا2 ز 8ض2قه ، 8قغاصهث لخسغ 9عنيدت ذ ، هعذ ق34قعت عتاق ذقخن تقه9ضعث. ذثهض9ث76شفش654غي رريال،ريال$، ل؛ ،ل ذه
تص تئ 9ثتقب ذهنصخع تبن سبيغ9هخيبن سکيجش-ب 0ثهقخ ثصق ذدحسق0ثقتسن تثقلف 8عثق هقع يهش تا ني تخبنتث چجثيگ 
گ !
هبسه باتناب ذتش بب سثغه، عصعغ شتشغفنت غففلن شهص 7فقشعي . . .
.دريگ يم لکش يگن وراو يق افتا نينچ نيا و
واين چنين، اتفاقي، وارونگي شکل مي گيرد.
واين چنين اتفاقي وارونگي شکل مي گيرد، تا مرزها شکسته شود و خيال جاري. آنچه که در فضايي معلق بر احساس مان وارد مي شود
تاثير گذار تر از اتفاقات روزمره ي زندگي است، و اين پا در هوايي گاهي لذت بخش است؛ هر چند که بيشتر، ايستادن بر زمين سفت را ترجيح مي دهند،
اما تجربه اي نو در اين تعليق نهفته است که تا وارد اتاقک بي قيد مان نشويد بهره اي از آن نخواهيد برد! 
وارونگي اشاره اي است به يک آن؛ آني که شايد همه چيز در آن درست باشد . . .
 
پاييز نودودو آيدين خان کشي پور
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی