جستجو:
در:

افليا

نگارخانه الهه

26 ارديبهشت 1393
تا 05 خرداد 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مریم تکللو


 نمايشگاه انفرادي نقاشي| مريم تکلو

 
اين تصوير را هم تغيير خواهم داد، بسان تمام آنهايي که از تو کشيدم ... تصوير هميشه برايم واژه مي شد و من با همه حرف مي زدم با لب هاي بسته. حالا لب هاي تو هم بسته است، 17 ساله بودي که گفتي ديگر حرف هايت تمام شده و من شروع کردم به تصوير کردنت. 
تصوير 01 تصوير 02 تصوير 03 اما تو دوستشان نداشتي، مرا که ديدي از هيجان ناله اي بلند سر دادي و بعد از آن سکوت و همراهش لبخندت. چشمت به دوربينم افتاد و با لبهاي بسته ات گفتي مگر تو نقاش نيستي؟
تمام نقاشي هايم را که از روي عکس هايت کشيده بودم پاک کردم، سفيد کردم اما باز هم تو از زير آن همه سفيدي پيدا بودي. حالا بوم هاي جديدي گرفته ام و دوباره تصوير کردنت را جشن گرفتم.
اين تصوير 04 است که هنوز سفيد نشده، تو هم چيزي نگفتي. مرا بر سر دوراهي گذاشتي. سفيد کنم ؟ سفيد نکنم؟ نمي دانم. مي خواهم همه چيز را اين بار صورتي کنم شايد هم بنفش، درست مثل نيلوفر. به ياد آوردم تمام روزهايي را که لب هايمان دوخته نشده بود.
تو مشغول مردن ات نبودي . تو بودي، همواره بودي و اميدت و روياهايت به سان يک رود جاري بود. تو مرداب گشتي؟! نه! تو گلِ هميشه بهاري بودي که «اُفليا» به وقت چيدن اش در رود افتاد و غرقه گشت!
تو خودت اُفليا شدي! روي امواج آرام و سياه، آن جا که ستارگان به خواب مي روند. اُفلياي پاک، مثل يک گلِ سوسنِ درشت، شايد هم يک «نيلوفر» با حالتي مواج شناور است. مي رود سلانه سلانه، خوابيده بر روي اندازِ بلندش!
مريم تکلو - بهار 1393
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی