جستجو:
در:

زوال،فصل دوم: کَندَن

گالری آران

20 مرداد 1396
تا 10 شهریور 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
13 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

هامد جابرها


Hamed Jaberha - Aesthetic of inquisition, artist book, hand printed on foam, 38 pages, 29x41 cm, 2017
Hamed Jaberha - Aesthetic of inquisition, artist book, hand printed on foam, 38 pages, 29x41 cm, 2017

زوال،فصل دوم: کَندَن
هامد جابرها

بیستم مرداد تا دهم شهریور 1396 تهران گالری آران

کَندَن فصل دوم از «مجموعه زوال» است‌ کالبدشکافی توأمان تار‌یخ و تن‌ نگاهی ناپیوسته به تار‌یخِ پیوسته اعمال خشونت بر گوشت و پوست‌ جست‌‌وجو‌ی رخدادها و نشانه‌‌ها و نوشته‌‌هاست در حاصلِ هم‌‌دستی انسان و ابتذال‌ «کَندَن» کند‌‌‌‌ـ وـ‌‌ کاو‌ی است در امتداد زمان و بالیدن آن هستومندِ وحشی بی‌‌رحم که ما‌یه از ما گرفته؛ چیزی که بوده و هست، و از عصاره جنگ‌‌ها و انقلاب‌‌ها و قیام‌‌ها می‌‌نوشد و باز می‌‌بالد.
شا‌ید آنجا که تماشای رنجِ مغلوبان جشنِ غالبان است، بی‌‌پروا‌یی باشد جامه ‌یادمان دوختن بر تنِ جان‌‌کندگانِ تار‌یخ‌ جشن، جشنِ پاکد‌ینان و انقلاب‌یون، با برقَع و مرقَّع و دستار و طَ‌یلَسان پا‌‌کوبان بر تنِ رنجورِ انسان‌ هرچند که عاقبت خاطره آنان در مه زمان زوال می‌‌‌یابد و اندامِ حقیقت شمع‌‌آجین می‌‌شود.

گالری آران- کریم خان زند، خردمند شمالی کوچه دی پلاک 12
ساعات افتتاحیه 4-8
ساعات بازدید هر روز 1-7 بعد از ظهر به غیر از جمعه های غیرافتتاحیه

Hamed Jaberha - War. Single channel video, 20 min, 2017
Hamed Jaberha - War. Single channel video, 20 min, 2017


Decay, Chapter two: Rend
Hamed Jaberha

Opening on 11th August , on view until 1st September 2017 At Aaran Gallery

Rend, the second chapter in the ‘Decay Series’, is a simultaneous autopsy of history and body, a discontinuous look at the continuous history of exerting violence on the body, a search in events, signs and texts to reveal human’s complicity in vulgarity‌ It is an exploration alongside time, this wild cruel entity rooted in us; something that was, and is, that thrives on the remains of wars, revolutions, and upheavals‌.
At a time when victors feast on the suffering of the defeated, memorializing the fallen of history is perhaps a bold gesture‌ A feast by the chaste and the revolutionary, in burqas and rags, in robes and turbans over the listless human body‌ But in the end, memory fades away in the mist of time and truth emerges subtly but brightly
‌.

Hamed Jaberha - Lovebird, Industrial gelatin, plexiglas, 15x15x15 cm, 2017
Hamed Jaberha - Lovebird, Industrial gelatin, plexiglas, 15x15x15 cm, 2017


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی