جستجو:
در:

و این حوالی مبهم

نگارخانه الهه

14 مهر 1396
تا 24 مهر 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- چندرسانه‌ای

هنرمندان

الهه امینیهستی ما در دنیای معاصر در بطن پیچیده ی پارادوکس های اجتماعی شکل گرفته است. جهانِ در حال دگردیسی و تغییر در عصر رســـانه‌های نوین و از هم گســـیختگی بنیاد فرهنگ های بومی، حافظه ی زیسته ی انسان معاصــر را به چالش کشیده و هویت ها را هدف قرار می دهد. ما در کشاکش رویارویی با عناصر نوظهور تجدد از یک سو، و فرهنگ سنتی خویش از سویی دیگر، ناگزیر به تجانسی هوشمندانه میان لایه های هویت فردی و ملی با تجربه های جهانی هستیم؛ حال آنکه این رویه در غالب موارد حاصلی جز بحـران و سرگشتگی و چند پاره گی در پی نداشته است. بحران هویتی که ما را از حرکت طبیعی متناسب با نیازهای خویشتن بازداشته و زمینه ساز کنشهای نامطلوب فردی ست.
مجموعه ی پیش رو با بهره مندی از دو رسانه ی نقاشی  و ویدئوآرت در پی بیان پیچیدگی های مواجــــهه ی انسان معاصـــر با پرسش هویت است. هویتی که در جریان همســـویی با آهنگ پر شتاب جهانی شدن دستخوش نوســاناتی اجتناب ناپذیر گشته، به بیراهه رفته و دچار انزوا، خود فراموشی و ابهام شده است. آمیختگی فرهنگی ناشی از تجدد و نسبیت حاصل از آن، دنیایمان را فارغ از اصـــول مطلق نموده و با متزلزل ساختن بنیادهای هرگـــونه قطعیت هویت بخش، به احساس تردید و ناامنی فراگیر دامن می زند. انسان معاصر به ویژه انسانی با تجارب زیسته در بستر فرهنگی سنتی، چنین هجوم سیل آسای مظاهر تجدد را بر نمی تابد و تناقضات موجود وی را دچار ابهام در کیستی و موجودیت خویش گردانده، واکاوی درونی و تلاش برای دوباره جستن خویش را طلب می کند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی