جستجو:
در:

دگربودگی

گالری آ (سالن 2)

14 مهر 1396
تا 25 مهر 1396
تا (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

صادق همتی


این نکته که نقاشی، نمایش‌دهنده چه چیزی است یا چه چیزی را بازنمایی می‌کند و چگونه این کار را انجام می‌دهد، همواره موضوعی مورد بحث بوده و بخش اعظمی از تاریخچه این هنر را به خود اختصاص داده است. دامنه آنچه که می‌شود بازنمایی کرد گسترده شده، بدین جهت که از بازنمایی موضوع به منزله سیمایی آرمانی تا بازنمایی موضوع در قالب فردیتی همراه با نقایص جسمی و عاطفی را در برگرفته است. بازنمایی در نقاشی ماهیتی را دارا شده که گاه هدف، بازنمایی عاطفی باشد و گاه واقعیت‌نمایی بصری، در تفسیرپذیری، زنجیره‌ای از دلالتها را با توجه به رابطه بین دال و مدلول، ایجاد می‌کند، که این امر دربردارنده آن خواهد بود که در مواجهه با اثر نقاشی، خواندن، دیگر تلاش برای کشف معنای نهایی متن یا نیت مؤلف نیست، بلکه شرکت در جریان دلالتی است که متن(نقاشی)، به راه می‌اندازد و نقاشی در فرایند تفسیر و ایجاد معنی، مشمول معنایی می‌گردد که در فرایند (خواندن) تولید می‌شود و قصد و نیت مؤلف یا نقاش، حتی در فرایند بازنمایی عینی از یک ابژه نیز، با این معیار تفسیر‌پذیر می‌شود. با این تعبیر، از یک طرف، نقاشی می‌تواند حقیقتی را در برداشته باشد و محلی باشد تا بتوان از آن طریق، به جهان اشاره کرد، از آن نام برد و سرانجام در قالب همان حقیقت، آن را معنا کرد و از طرفی دیگر هنرمند نقاش نیز در نقاشی بتواند به خلق بینش‌های خاص خود از عالم بپردازد و از طریق همان آثار، با لذت ناشی از شناخت، به کشف ابعادی از عالم نایل شود و از طریق بازنمایی آن وجوه شناختی، واقعیت را دگرگون کند و بازنمایی ای ارایه دهد که صرفاً بازنمود واقعیت نیست، بلکه آن را تحت وجوهی تازه آشکار سازد و امکان تازه ای برای دیدن آن خلق کند و در قالب تصویر، بینش خود را بر عالم عرضه کند. بنا بر این تعریف، دگربودگی مجموعه‌ای است که با تأکید بر عینیت‌پذیری سوژه در نقاشی، به دنبال بیان حقیقتی می‌باشد که نهفته در وجود هر چیز است و آن حقیقت، آنجایی است که واقعیت آن از سطح ظواهر عینی رویدادها و پدیده ها فراتر می‌رود و ارتباط متقابل طبیعت و جامعه را با انسان، مورد تأکید قرار می‌دهد. در مجموعه دگربودگی، ابژه ها(انسان) معلول تفکر و خردی هستند که قدرت آنها را ترسیم کرده است و خصوصیاتی را انعکاس می‌دهند که جزء ویژگیهای درونی‌شده آنها بوده و از محیط متأثر گشته‌اند و واقعیتی که به واسطه موقعیت‌یافتگی خود به عنوان سوژه در جهان دریافته اند، را احراز می‌دارند.

 

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی