جستجو:
در:

حکم

نگارخانه ماه

28 مهر 1396
تا 30 آبان 1396
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

مهرداد ختایی


ﺣﮑﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار را از اﺑﺘﺪا ﺑﯽ ﺣﻀﻮرِ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺪرِ ﻣﮑﺎن را آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار از دﯾﮕﺮان ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺨﻮان ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻗﺒﺎل را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم تمام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖِ دﯾﮕﺮان را ﺗﻘﺪﯾﺮِ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪهی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺬرﮔﺎهِ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ، ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺮی ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺨﻮان ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻄﺎ ﮐﻪ آنﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﺮد ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎنِ او ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺶ را از ﺧَﺘﺎ ﺑﻪ ﺣَﺒَﺶ *ﺑﺮﻫﻨﻪ لخت لخت ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪن، ﺣﮑﻢِ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺨﻮان ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﺣﮑﻢِ ﺧﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺧﻂﻫﺎ آﻣﯿﺨﺖ و از ﭘﺲ تمثالِ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدهی ﻣﺤﮑﻮم، ﻣﺼﻠﻮب و ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﻪ دارِ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ آوﯾﺨﺖ. 
*ﺧﺘﺎ و ﺣﺒﺶ : ﺷﺮق و ﻏﺮب

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی