جستجو:
در:

سر

گالری آران

12 آبان 1396
تا 29 آبان 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
13 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

نسیم داوری


لایه های رنگ در کنار دیگر آرام آرام جمع میشوند تا پرتره هایی با طراحی مستحکم و دفرماسیون سنجیده شکل بگیرند. پرتره های افرادی که اهالی سرزمین خاصی هستند، هریک به کار خود مشغول اند، مردمی که گاه آواز می خوانند و گاه فریاد می زنند، تو گوئی زندگی شان را برای بیننده بازگو می کنند. تشخیص جنسیت و حتی این که آیا جنسیتی دارند یا نه، سخت است
نسیم داوری در نقاشی های خود همیشه از مرزهای خیال فراتر می رود و پا در جهان خودساخته خویش می گذارد.جهانی که او خلق میکند جهان برابری های انسانی است که در آن موجودات در آن به یک اندازه رنج می برند و یا به یک اندازه خوشبخت اند. فرزند می زایند، شغلی دارند، بازیگوشی می کنند، فلسفه می بافند. 
پرتره ها که در ادامه آثار قبلی هنرمند تلفیقی از انسان و حیوان و موجودات ناشناس هستند، از صورت ظاهری فراتر رفته و با بازی های بصری نقاش جنبه ها وحالات روان شناختی گوناگونی را نشان می دهند.این حالات را می توان به گونه های متفاوتی تاویل کرد:پیچیدگی روابط ،سردرگمی ، تشویش و آرامش
آثار این نمایشگاه در چند دسته مختلف به خصوص از نظر تکنیکی دسته بندی می شوند، اما روح حاکم بر آنها یکی است. نقاشی های روی سینی ها انگار نشان دهنده تاریخ این قوم است و یادآور تاریخ زیسته آنها. نکته دیگر در مورد نقاشی های نسیم داوری استقلال او از فضای هنری پیرامون اش است.او هیچگاه از فضای هنری غالب تاثیر نمی گیردو صرفا با تکیه بر جوهره ی فردی اش کار می کند و این کلنجار مستمر بخشی از زندگی روزمره اش می شود و به همین دلیل است که آثار او از زندگی فردی ااو جدا نیستند آثار او هم عقلانی هستند و هم عقل گریز . عقلانی از جهت نوع اجرای دقیق رنگ و روغن و عقل گریز از آن جهت که تلقی فیلسوفانه ی از هنر ندارد و به دنبال گسستن غالب های ذهنی است. ارزش های معمول را به بازی می گیرد و حتی با نفی آنها منطق جدیدی وضع می کند این نمایشگاه که سومین نمایشگاه انفرادی اوست "سر" نام دارد. عنوان چند وجهی این نمایشگاه مخاطب را آزاد می گزارد تا از نقاشی ها تاویل های گوناگونی داشته باشند و حتی همزاد خود را در میان مردمان این سرزمین پیدا کنند.

مینا فشنگچی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی