جستجو:
در:

مرزها و رازها

گالري افرند

10 آذر 1396
تا 24 آذر 1396
۱۶ تا ۲۱ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


راز قصه ای است که قرار نیست بدانیم وهرچه بیشترمخفی بماند ، شنیدنی تر می شود و دیدنی تر. همسایگان ومجاوران ما نیزازاین قائده مستثنی نیستند. هرنمای قابل رویت رازی نهفته دارد ورمزی نگفته.
دورنماهای خاص و عاری ازانسان با حضور ساخته ها ی انسا ن معاصر و روابط بین آنها همواره بهانه ای بوده که بی هیچ اصراری بر نمایش واقعی یا بازنمایی ؛ آنچه در حین کار به وجود آمده را بپذیرم وادامه دهم .
کارهای این مجموعه بازنمایی طبیعت روی بوم نیستند و تاملی هستند بر رمز وراز فرمها و رنگها و حسن اتفاق بین آنها . فرصت هایی که تجربه آنها برایم بسیار لذت بخش بوده اند . و حاصل سکوتی راز آمیز حاکی از آنچه که ما برای طبیعت پیرامون مان مرز تعریف کرده ایم .

محمد رضا ایزدخواه / آبان ماه 1396

 

The secret is a story that is not supposed to be known and the more hidden; it becomes more audible and spectacular. Every visible item is secretive and does not say not coded.
Human-free specific natural landscapes, presence of contemporary humanist constructs and the relationships between them have always been the challenge that I would accept without any insistence on the actual representation of what was created during the work.
The work of this collection is not even the reflection of the nature on canvas but also it is possible to decode the shapes and colors of the good things between them. The places where my experience was pleasing me and the result of a mysterious silence reflects what we define for our nature the border.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی