جستجو:
در:

فستیوال تاداکس (سالانه ی هنر دیجیتال تهران)

گالری محسن‌همکف

10 آذر 1396
تا 14 آذر 1396
تا (افتتاحیه)
16 تا 21 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


درباره تادااکس:
«سالانهی هنر دیجیتال تهران» برای نخستین بار در سال 1390 با هدف گشودن دریچهای نو به هنر بین‌رشتهای و دیجیتال ایران فعالیت خود را آغاز کرد. تادااکس در طول شش سال فعالیت خود تلاش کرده است تا با ارائهی آثاری از هنرمندان بینالمللی و ایجاد فضایی برای تعامل و تبادل دانش، بستری را فراهم کند که در آن تولید و نمایش آثار هنرمندان ایرانی در حوزهی هنر دیجیتال، توسعه یافته و پربارتر شود. تمرکز اصلی این فستیوال بر نیازمندیها و توانمندیهای منطقه بوده است، با این هدف که افق حرفهای و تخصصی منطقه را توسعه بخشد. در این رویداد سالانه، چیدمانهای تعاملی دیجیتال، کارگاههای آموزشی، درسگفتارهای تخصصی و نیز اجراهای چندرسانهای گوناگون ارائه میشود که به واسطهی آنها امکان برقراری ارتباط بین فستیوالها، انجمنها و مؤسسات مرتبط بین‌المللی در فضایی حرفهای و آزاد فراهم شده و هنرمندان ضمن کسب تجربه، به تبادل ایدههای خود با یکدیگر میپردازند.

About TADAEX:
 With the aim of paving a new way to multidisciplinary and digital arts “Tehran Annual Digital Art Exhibition” began its activity in 2011. During the course of six years, TADAEX has endeavored to present artworks from international artists and to create an interactive platform in which production and presentation of the works of Iranian artists can be developed and enhanced. The focus of the festival has been on the requirements and capabilities of the region, so that it might expand its professional and specialized horizons. In this annual event, interactive digital installations, educational workshops, and specialized lectures are held and a variety of multimedia performances are given, which also makes it possible for the festivals, communities, and relevant international institutions to make connections in a professional and open atmosphere, in which artists can experiment and exchange their ideas.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی