جستجو:
در:

نمايشگاه نقاشي منير صحت

گالري سيحون

01 آذر 1392
تا 06 آذر 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

منیر صحت


 
زبان انتزاع، بيانگر زمانِ لحظه ي انفجار است. زبان انتزاع، زبان برکندن از ريشه و بنيان است. زبان انتزاع نهايت مرتبه ي لذتِ تخريب در آفرينش است. زبان انتزاع زبان ادبيات جاريِ نقاشي هاي امروز ما نيست. زبان انتزاع در نقاشي آخرين تير ترکش يک نقاش است که به هدف مي کوبد تا همه چيز را گسسته کند و دوباره درهم آميزد، آن گونه، که خود مي خواهد و مي سازد.
در فضاي دندانه دارو سهمگين جهان امروز، نقاشي دوختهاي انتزاعي "منير صحت" بازنمايي همان ضربتهاي هراسناک زمان است که ما در سکوت شاهد آن هستيم.
در آثار او ميتواني پيوستگي وگسيختگي را توأمان نظاره گرباشي با رجعتي به گذشته يا اشارتي به آينده، اما اوتصويرگر زمانِ حالِ انهدام است، زمان حالي که از گذشته ريشه يافته و با تخريبِ اکنون خود؛درآينده اميد را جستجوگر است. آن هم با زباني کاملاً انتزاعي ولهجه اي معاصر، که هضم آن را براي طيف بيننده ادبيات محورامروز گاهي ثقيل مي گرداند. سعي او در بازنمايي عصيان آدمي است. سعي او با "زبان دوخته شده ي انتزاعي" امروز، در نشان دادن بازتاب هاي روابط زشت و زيباي اجتماعي پيرامون مان نهفته است. جهان تصويري او از هستي هاي آويزاني شکل يافته اند که با نخي، به مبدأي تاريک و نامعلوم متصل اند.هستي هاي آويزاني در قالب اشکال هندسي که مي توان معلّق بودن و بسته شدن انسان را بانخي دندانه دار و دوخته شده و گاهي آويزان تصور نمود. نخيکه اگر آن را دنبال کنيد، شايد به هيچ چيزي نرسيد، اما لحظه انهدام محذورها و انسجام مکنونات نقاش را دريابيد. آنچنانکه شکلي در شکلي باز مي شود تا در پسِ خود پيوستگي را از راه گسيختگي به ما نشان دهد. چرا که براي ساختن هر پديده اي ابتدا بايد به تخريب گذشته آن به پا خاست و از آن گسست. زيرا گسسته همان گذشته است.
 

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی