جستجو:
در:

روزمرگی انسان معاصر

گالری فردا

20 بهمن 1396
تا 26 بهمن 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

میتوان باورداشت که انسان هزارراه را تجربه کرده تا به ابدیت خویش نزدیک شود.ازاین روپیشگامان هنر،همیشه درتلاش بودن تاباتفکری نونشانه یی دهندازآنچه که خودانگاره یست در،  پشت هزاردردوحسرت وترس که اغلب به روزمرگی نامیده اند که دراین میان انسان برای رسیدن به بقای ذهنی خود درهردوره نیازبه تغییرنگرش داشته تابه تولد دوباره یی برسد.ازاین رودرمجوعه یی به نام روزمرگی ازخیالهای دورونزدیک ،آثاری پدیدآمده که روزمرگی رابه حکایتی دیگربدل ساخته وحال هنرمندان این آثارمارابه تماشای زندگی به سبک (سیال ذهن) دعوت کرده که واگویه لایه های پنهان همین روزمرگیست.
 شخصیتهایی که درتابلوها دیده میشوندگذرهمان آدمهایست که هرروزاغلب ازکنارما میگذرندویا گذشته اند و بانگاهی کنجکاوانه وچندسویه  به این نمایشگاه میتوان گفت (...زاده شدنش به دیرخواهدانجامید خوداگرزاده تواندشد...) پس میتوان ماندودیدوباتامل آنچه را باید بی تردیدمیان این آثاردوباره کشف کرد.
به قلم هادی عراقی

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی