جستجو:
در:

شیهه

گالری شيرين II

27 بهمن 1396
تا 09 اسفند 1396
۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

پیام گلچینتازیان بر پشتش میزند "سوار"
و چرا, افسار را در دست گرفته و فرمانِ
توقف را حکم میکند.
نریان پر است از انرژی و ملتهب از حرارت پرواز
اما فرمان
توقف
توقف
توقف
و توقف است .
حس مکرر تازیانه بر گُرده
یالها پریشان
چشمها گشاد و قرمز
رگ در گردن گردنکشی میکند
صدای نفس هایش از چاهِ سینه پژواک میکند
نفسش میسوزاند و بیرون میجهد از سوراخِ بی حد گشاد شدهء
بینیی نریان.
او
پر از انرژی، پر از سوال، پراز ابهام، تعجب و حتی دلگیر است
هنوز متوقف است تازیانها عضلات ذهنش را ناخن میکشند .
تازیانه
تازیانه
توقف
توقف
توقف
تازیانه
تازیانه
تازیانه
توقف
توقف
توقف
تازیانه
تازیانه
تازیانه
تازیانه ها
در آستانه
در آستانه انفجار است
جرقه که نه صاعقه میزنند برتنش و افسارِ در دست سوار و او همچنان
حکم بر توقف دارد.
نریان سم بر زمین میکوبد
سم بر میکوبد
سم میکوبد
میکوبد
کوبد
کوب
کوب
کو
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ک
یال به پرواز در می آورد
یال به پرواز در
یال به پرواز
به پرواز
پرواز
پر
پر
شور
شور
شور
شور در تک تک یاخته های نریان سیلان میابد
شیهه
شییههه
شیهه
شیهه
شییه
شییییییهه
شیییههه
ششششییییه
شیهههه
او شیهه کشید
او صدای شیهه
او نعره است
شیهه فریاد فرو خفته ایست که قرار بود چارنعل بتازاندش
اما او را آتش زد
سوزاند.
خاطرات سوخته گاه یورتمه و گاه چهار نعل میرود صاعقه میشود
انرژی میشود جان میشود شیهه میشود و نریان دوباره از خاکستر بر
میخیزد و
دوباره نور و انرژی
نور
نور
انرژی
انرژی
انرژی
انرژی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی