جستجو:
در:

شش مشدد

نگارخانه مهروا

24 مرداد 1393
تا 03 شهريور 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس- چيدمان

درک کردن را شايد بتوان دستيابي موفق و معني دار به آگاهي حضوري و بي واسطه از هر پديده يا حسي تعريف کرد. دستيابي به اين آگاهي مي تواند از طريق واسطه هاي فيزيکي و آگاهي حصولي ميسر گردد و يا مي تواند سراسر حضوري و بي واسطه صورت پذيرد. در ميان اين واسطه ها شايد بتوان حواس را مهمترين واسطه هاي ادراکي دانست. حواسي که با تعامل فيزکي با سوژه درک شونده يا نشانه هاي آن، بخشي از اطلاعات مورد نياز براي درک شدن سوژه را فراهم مي آورند. درک بدون توقف، پيوسته، ساري و جاري اطراف و نيز يکپارچگي اين جريان ادراکي، عاملي است تا توجه کافي به نقش تک تک اين واسطه ها «حواس» صورت نپذيرد.اين عدم توجهمنجر به نتيجهاي آني از کي مجموعه ادراک با واسطه درکنارادراکات بي واسطه مي شود. اين نتيجه آني درواقع درک هاي آني و کوتاه را باعث مي شوند. نيز با توجه به تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين واسطه ها از هم و بر هم، و همچنين تمايل اساسي انسان )به معناي سيستم ادراکي)به عادت کردن و سيستمات کي شدن فعاليت هاي پرتکرار، بسياري از نقش هاي گاها پراهميت هر کي از واسطه ها به صورت مستقل از نظر قافل مي‌مانند. اين مجموعه تلاشي است درجهت ايجاد فضايي براي کمي بيشتر متوجه کردن مخاطب به هر کي از اين واسطه ها ولو براي مدتي بسيار کوتاه.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی