جستجو:
در:

لنداسکیپ

گالری شلمان

21 اردیبهشت 1397
تا 26 اردیبهشت 1397
16 تا 20:30 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

 

ابزار به رنگ آغشته می شود و ماده رنگی را بسان جمله ای در يک نوشتار به سطح اضافه می کند.
گاهی از آن برمی دارد و کم می کند مثل خط خوردگی يک فعل و دوباره می نويسد...
ما به بهانه مسئله لندسکيپ می نويسيم...
بزرگان تاريخ هنر با تغزل با منطق تحليلی يا به هر طريق ديگر منظره را به ثبت رسانده اند چنانکه هنرمند مي بيند مثل نويسنده اي که تاريخ می خواند و حرفی نو ثبت می کند و به مثابه واکنشی در اين گفتمان تاريخی رفتار می کند... ما نيز خوانده ايم... ديده ايم... نوشته ايم... و درجايي که به جبر زمان، معاصر می خوانيمش... به منظره نگاری پرداختيم...
همين نقطه.

گشایش نمایشگاه: جمعه 21 اردیبهشت ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 26 اردیبهشت ساعت 16 تا 20
 


The painting tool saturates with color and adds the color substance to the surface like a sentence in a context; Sometimes cuts and reduces it like a smudged verb and rewrite it…
We write because of landscape….
The great artists in the history of art have employed lyricism, analytical logic or anything to depict a landscape because the artist sees and behaves as a reaction in this historical discourse, just like an author who reads history and record a new utterance… We have red, seen and written too, and in a time when we call it by force ‘Contemporary’, we portray landscapes…
That’s it.

Opening: Friday, May 11, from 16 to 20:30
Exhibition continues until May 16, from 4 to 8 pm.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی