جستجو:
در:

گلشهر

گالری زیرزمین دستان

21 اردیبهشت 1397
تا 28 اردیبهشت 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 

کریم آبـاد قـبرسـتانی بـعد از آخـرین ایستگاه اتـوبـوسهـای گلشهـر اسـت. بـعد از زمینهـای زراعی، هـمان زمینهـای حـاصلخیزی
که تَـرکاریهـایش روزانـه بـه بـازار شـلوغـه فـروخـته میشـود، قـبرسـتانی هسـت که مـن مـدتهـا فکر میکردم مـخصوص
افـغانهـاسـت، بـعد فهمیدم مـخصوص افـغانهـا نیست بلکه چـون درون شهـر اسـت و نسـبت بـه قـبرسـتان سـایر مشهـدی هـا
بـرایشان ارزانتـر که چـه عـرض کنم مـفت میافـتد بـرای مـردن و خـوابیدن، بـه صـرفـه تـر انـگاشـته شـده، که آن هـم این اواخـر پـر
شده و افغانها مردههایشان را به قبرستان جدیدی که آن هم در اطراف گلشهر است میبرند.


Karimabad is a cemetery by the last bus stop in Golshahr. The place is surrounded by
vegetable gardens and for years I thought it was an Afghan cemetery but I realized
later that it's just a public graveyard. It was always cheaper for Afghans to bury their
family there than in other Mashad cemeteries, though the place is full now and Afghans
have to find new ground.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی