جستجو:
در:

آب - نمايشگاه پنجم از پنجمين سالانه‌ي هنر معاصر

نگارخانه الهه

14 شهريور 1393
تا 24 شهريور 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


 

آب

آب مظهر پاکي و فراواني است و اولين عنصر به و جود آمده، افزايش دماي زمين

موجب بالا آمدن آب دريا خواهد شد و نظم کره ي زمين به هم خواهد خورد. 
تقريبا از هر سه نفر در کشورهاي درحال توسعه، يک نفر آب آشاميدني ندارد. 
هر ساله 3 ميليون کودک زير 10 سال به علت کمبود و امکانات بهداشتي از بين 
مي روند. مقادير غير مجاز پالستيک و پس ماندها باعث بروز بسياري از اختالالت 
محيطي و انساني مي شود.
هنرمندان معاصر امروزه نه تنها با گرايش زيست محيطي در آثار شان روشنگري 
مي کنند و راه هاي زيست با کره زمين را نشان يا دوباره آزمايش مي کنند، 
بلکه خود فعاالني مدني براي جنبش هاي روشنگر هستند. اين دوره از سالانه ي 
پرسبوک به شکلي زيست محيطي رابطه ي هنر و اين موضوعات را مورد کاوش و 
نمايش قرار مي دهد.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی