جستجو:
در:

مناظره مخدوش

گالري زيرزمين دستان

14 شهريور 1393
تا 22 شهريور 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

میلاد توتونی


 
جهان ما آسوده شده از مهر، لذت و زيبايي و تعريف و تبليغ شده به نقصان و تناقض. بر دوش مي کشيم بي تابي هاي تناقضات دروني مان را سيزيف وار؛ من و ما اينگونه تعريف ميشويم. اين موعظه اي بلند است جاري در رگهايمان!
 
من و ما تن به فرورفتن داده ايم گويا. اندامهايمان مثل پوسيدگي انديشه هايمان حتا تقلاي ماندن هم نمي کنند. آويخته ايم به نبودن ها و دام خود را براي خود پهن تر مي کنيم.
 
من و ما تن به فرورفتن داده ايم و تجربه موحش تاريخي تهي از انديشه، حتا غريزه من و ما را خالي کرده. ما تن داده ايم به نديدن و نيانديشيدن. جهان ما کوتاه شده در آنچه نداريم و نيستيم.
 
تمام آنچه من بر بوم سفيد آورده ام، چيزي جز همه ي اين دوري ها و نزديکي ها از خود با آنچه که زندگي، عشق و مهر مي ناميم نيست. وشعاري ترين بخش از کار من، فضاي سفيد آن است، چرا که حوصله اش در من و ما تمام شده.
 
 
 
ميلاد توتوني
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی