جستجو:
در:

بوم

گالري ويستا

25 خرداد 1397
تا 04 تیر 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- مجسمه

گرد‌آوری توسط:

ستاره حسینی


 

در جهان ما، زوال ماهيت محتوم بسياری از گـونه های گـياهی و جانوری و حتی خود ماست. در صورتی كه به بازانديشی در مورد خودكامگـی ها و دستيازی هايمان به زمين و طبيعت حساس نباشيم. آثار و عواقب اين بی توجهی هم آشكار و هم در بسياری از موارد پنهان است. 
هنرمندان در اين نمايش هر كدام به شكلی به اين پديده ها توجه كرده اند. بديهی است امروزه رسانه های خبری تاثيری ماندگـار تر از آثار هنری در اين موضوع خواهند داشت. اما آثار تجسمی تاثيرات پاياتر و ماندگـارتری در ذهن و انديشه و تاريخ خواهند گـذاشت.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی