جستجو:
در:

نمایشگاه عکس تهران- کابل

گالری شلمان

08 تیر 1397
تا 13 تیر 1397
16 تا 20:30 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

 

اقليـم به اعتقاد متقدمين يک ربع از چهار ربع کره ارض مسکون است و سه ربع ديگر را آب گرفته و اين ربع را که ربع مسکون نامند از شمال تا خط استوابر هفت قسمت کرده و هر قسمتی را اقليم ناميده اند. در هر اقليم ملكي است كه زادگان آن ملك بدان عشق مي ورزند و چونان مهر دراويش هر ده نَفَر بر گليمی بر آن می آسايند و پادشاهان هم به نبرد بر سر اقاليم ديگر مشغول...
در اين ميان گاه فاصله هر مرز به ميزان يك قدم است و در هر قدم تجربهای است كه در هيچ نيايد، پس گامهای صورتگران تصوير به حركت در می آيند و هريك گليم خود را به تصوير می كشند و به ديگری مي سپارند و به دور از حكم حاكمان و پادشاهان آنچه مصور اقليم خويش است را در مقابل ديدگانمان می نمايانند تا تجربه های اين عرض زمينی را در دو اقليم بيازماييم...

دكتر محمدرضا شريف زاده

هنربانان: دکتر پژمان دادخواه، فاطيما حسيني
با آثار عکاسان ایران و افغانستان: آرمان استپانيان، محمد شهاب اسلامي، کوروش اديم، موسي اکبری، ناصر بيات، نصير تركمنی، فاطيما حسينی، مريم حسن پور، نجلا دادبر، پژمان دادخواه، احسان رافتي، تهمينه سليم، مجيد سعيدی، فرشاد عصيان، صمد قربان زاده، کارين کريم مسيحی، يوريک کريم مسيحی، محمد محسنی فر، علی مزارعی، آرين مصلح، وسيم ميرزايی، محبوبه هزاره، رحمان هك هگير، داوود هلمندی

گشایش نمایشگاه: جمعه 8 تیر 97 ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 13 تیر ساعت 16 تا 20
 


Thecontinent, Theancient Mormons believe a quarter of four quarters of the earth's crust isinhabited, and the remaining three quarters are flooded, and this quarter,called the Quarter of Residences, from the north to the equator, divided intoseven parts, each part being called the climate. In every climate there is a civilization,in which the kings of this property love it, and as every one of them, every 10people dwell on it, and the kings also wage war on other parts...
In themeantime, the distance between each boundary is one step increment, and atevery step there is an experience that does not come at all, so the steps ofthe image of the face will move, each one depicting himself and the other, andmoving away From the rulers of the rulers and the kings, what our imaginationrepresents is our climate, in front of our eyes, to experience the experienceof this terrestrial width in two climates…      Dr. Mohammadreza Sharifzadeh

Curators: Dr. Pejman Dadkhah, Fatima Hosseini
Iranian and Afghan photographers: Kourosh Adim, Mousa Akbari, Naser Bayat, Najela Dadbar, Pejman Dadkhah, Mohammad Shahab Eslami, Samad Ghorbanzadeh, Rahman HakHaqir, Maryam Hasanpour, Mahbooba Hazara, Dawood Helmandi, Fatimah Hossaini, Karin Karimmasihi, Yourik Karimmasihi, Ali Mazarei, Wasim Mirzaei, Mohammad Mohsenifar, Aryan Musleh, Naseer Turkmani, Ehsan Rafati, Majid Saeedi, Arman Stepanian, Tahmina Saleem, Farshad Usyan.


Opening: Friday June 29, 2018 from 4 to 8:30 om.
Exhibition: June 30 to Jully 4, 2018 from 4:30 to 8:30 pm.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی