جستجو:
در:

آب - نمايشگاه پنجم از پنجمين سالانه‌ي هنر معاصر (گشايش دوم)

نگارخانه الهه

28 شهريور 1393
تا 07 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


 آّب

 
آب مظهر پاکي و فراواني است و اولين عنصر به و جود آمده، افزايش دماي زمين 
موجب باال آمدن آب دريا خواهد شد و نظم کره ي زمين به هم خواهد خورد. 
تقريبا از هر سه نفر در کشورهاي درحال توسعه، يک نفر آب آشاميدني ندارد. 
هر ساله 3 ميليون کودک زير 10 سال به علت کمبود و امکانات بهداشتي از بين 
مي روند. مقادير غير مجاز پالستيک و پس ماندها باعث بروز بسياري از اختالالت 
محيطي و انساني مي شود.
هنرمندان معاصر امروزه نه تنها با گرايش زيست محيطي در آثار شان روشنگري 
مي کنند و راه هاي زيست با کره زمين را نشان يا دوباره آزمايش مي کنند، 
بلکه خود فعاالني مدني براي جنبش هاي روشنگر هستند. اين دوره از ساالنه ي 
پرسبوک به شکلي زيست محيطي رابطه ي هنر و اين موضوعات را مورد کاوش و 
.نمايش قرار مي دهد
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی