جستجو:
در:

کد گرگ و میش

گالري ويستا

08 تیر 1397
تا 15 تیر 1397
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

گلاره گودرزی


 

کد گرگ و میش
موسیقی پخش میشود و کم کم دیوارهای توری با گردبادی از سیم های خاردار بر سرهایشان هویدا میشوند و آن سو تر پشت فنس ها برج نگهبانی پاهایش را از هم باز کرده و زل زده به آنها و نوری که از اتاقکش شلیک میشود دو بار با فاصله کوتاه و سه بار با فاصله بلند یکی در میان خاموش میماند. مرد رادیو/ چراغ قوه را روی دوشش گذاشته دکمه خاموش/ روشنش را با دو بار فاصله بلند و چهار بار فاصله کوتاه میفشارد و خیره میماند. تک نور نهایی از آن سوی مرزها راهیشان میکند.
هوا دارد گرگ ومیش میشود و آنقدر از برج نگهبانی فاصله گرفته اند که اثری از آن دیده نمیشود. تمام مسیر را در کنار دیوار توری به جلو رفته اند و حالا او نور را تابانده روی فنس ها تا مرد رادیویی با سیم چین شبکه های آهنی را که گویی بارها متصل و منفصل شده اند از هم بشکافد و مدخلی به آن سوی مرز باز کند. چراغ خاموش منتظر میمانند تا آن دو سرباز که جنازه یی را حمل میکردند آن سوی فنس ها روی زمین رهایش کنند و دور شوند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی