جستجو:
در:

فرم و محتوا

گالری شلمان

22 تیر 1397
تا 27 تیر 1397
16 تا 20:30 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- نقاشی‌خط

 

 

کلمه از دو بخش تشکیل شده است: فرم و محتوا.
فرم قبل از محتوا درک می شود و محتوا فرم را تغییر می دهد. محتوا می تواند فرم را جلا ببخشد یا ویران کند. کلمه زیبا با فرم زیبا ما را به وجد می آورد.
همانقدر که محتوا مهم است فرم اهمیت دو چندان دارد. می توان محتوا را از فرم جدا ساخت و بدون تاثیر محتوا از فرم کلمه لذت برد، همانطورکه می توان بدون فرم از محتوای کلمات لذت برد.
تغییر فرم بدون در نظر گرفتن محتوا یا تغییر فرم براساس محتوا می تواند ابعاد دیگری از فرم و محتوای کلمات را نمایان سازد، یا با تغییر فرم می توان محتوای کلمات را دست کاری کرد تا معانی دیگری با فرمهای بدیع برای کلمات ساخته شود.
اینجاست که فرم و محتوا با آهنگی شاعرانه به نقاشی نزدیک می شوند و مرز باریک میان نقاشی و نوشتن را جا به جا می کند.

گشایش نمایشگاه: جمعه 22 تیرماه ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 27 تیرماه ساعت 16:30 تا 20:30

 

The word consists of two parts: form and content.
The form is understood before the content and the content changes the form. Content can polish or destroy the form. A beautiful word with a beautiful form makes us ecstatic.
As important as content, the form has two important meanings. It is possible to separate the content from the form and enjoy the word form without affecting the content, as it can be enjoyed without the form of the content of the words.
Changing the form regardless of content or changing the form based on the content can reveal other aspects of the form and content of the words or by changing the form, the word content can be manipulated to create other meanings with exquisite forms for words.
It is here that form and content with a poetic song approach the painting and place a narrow border between painting and writing.


Opening: Friday Jully 13, 2018 from 16 to 20:30
Exhibition continues until Jully 18, 2018 from 4:30 to 8:30 pm.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی