جستجو:
در:

من همانجا بودم

گالري 26

11 مهر 1393
تا 23 مهر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

هنرمندان

زینب موحد


 من همانجا بودم

 
نقاشي هاي زينب موحد واجد وجهي زنانه اند، اما اين زنانگي نه به مثابه کيفيتي بيروني - افزوده به تصويري بازنمايانه - بلکه همچون خصيصه اي گوهرين در کنش نقاشانه او رخ مي نمايد. برخلاف برخي گرايش هاي جاري در نقاشي امروز که نقش هاي روزمره اي از زنان را دستمايه قرار مي دهند، و در بيان آنچه طرح مسائل برآمده از تفاوت جنسي مي نمايد ناکام مي مانند، تصويرپردازي هاي زينب از پس نمايش موقعيت هايي مشابه هوشمندانه و صادق برمي آيد.
هنرمند عامدانه از نقش زدن چهره در آثارش سر باز مي زند، تا پيکره ها از دلالت بر يک هويت معين عاري شوند، و در چارچوبي فراخ تر، جنسيت را به مثابه الگويي عام و برساخته از باورهاي ناهمگن به نمايش درآورند. آنها در موقعيت هايي که يادآور اطوارهاي مقابل عدسي دوربين عکاسي هستند، گويي از مکان و زمانِ ثابت شدنِ خود آگاهند، و عملا در بهترين نقطه از ترکيب بندي جاي مي گيرند تا در کانون توجه بمانند. 
اما اين بدان معنا نيست که پيکره ها در وضعيتي انفعالي بر پذيرش بي چون و چراي نقش هاي شان صحه بگذارند. برعکس، هر يک گويي موجوديتي يکه و تکرارناپذير را، در لحظه اي گذرا اما يگانه، تصوير مي کنند. و اين دقيقا وجه تمايز پيش گفته بين اين مجموعه و آثاري از اين دست را آشکار مي کند. به تعبيري ديگر، روزمرگيِ پرداخته شده از سطحِ بازنماييِ صِرف درمي گذرد تا بر هستيِ انساني صرف نظر از جنسيت انگشت بگذارد.
دغدغه هنرمند در بيان و تصوير ظرايف- چه صوري و چه محتوايي- اما نکته اي نيست که در پس هدفي اين چنين مغفول بماند. به اين ترتيب، ويژگي ديگري از اين آثار قابل تأمل مي نمايد، و آن جزئيات پردازي و دقيق نگاريِ - به معناي دقيق کلمه- رياضت باري است که هنرمند در نقش زدنِ بستر و زمينه‌ي تمام نقاشي ها به کار مي بندد. اختيار کردن چنين اسلوبي در تصوير کردن گل ها و نقوش گياهي، بي ترديد معنايي بيش از نوعي بازي متفرعنانه‌ي نقش و رنگ دارد، و نه بي گمان از سر الزام ترکيب بندي و هارموني به بوم ها راه مي يابد، بلکه قطعا به تلويح اشاره اي به رياضت و دشواريِ عجين شده با تعريف متداول از نقش و وظيفه‌ي جنسي معين دارد. 
زينب موحد، با وجود تعلق به نسل جواني از هنرمندان که به عرصه آمده اند، به اتکاي مداومت و تجربه، به خوبي از ظرفيت هاي بياني رسانه‌ي نقاشي آگاه است و با هوشياري از توانايي هايش در راه بيان احساس و انديشه به واسطه‌ي اين رسانه بهره مي گيرد.
حميدرضا کرمي
کيوريتر
مهر 1393
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی