جستجو:
در:

بي وزني را زندگي کنيم

نگارخانه الهه

30 آبان 1393
تا 10 آذر 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

 آثار عليرضا ميرزا رضايي در زمانه اي حضور خود را به رخ ميکشند که ارزش مبادله بر جامعه حاکم است و بخش مهمي از دست آوردهاي کيفي به معادل هاي کمّي تبديل مي شوند. امروزه رسانه هاي همگاني و گفتمان رسمي ايدئولوژيک کوشش مي کنند دست آوردهاي شخصي افراد در هنر را تخريب و از آنها در جهت اغراض خود بهره برداري کنند. در برابر اين کمّي سازي فراگير شناخت شکافهاي ايدئولوژيک هر موقعيت دست يابي به شيوه هاي بديلي را فراهم ميسازد که ما را به فهم عمق و پيچيدگي واقعيت ها نزديک ميکند. درک سرشت تناقض آميز جامعه امروزي و فرا رفتن از باوري هنري که نوعي تماميت ارگانيک را در آثار هنري تاييد ميکند عملا گستره اي را براي توليد آثار هنري باز مي کند که در عين ناتمامي و قطعه قطعه بودن راه را براي واکنشهاي مکمل مخاطبان باز مي گذارد نفي فيگور ارگانيک و دست يابي به فيگور مدرني که حاصل تخريب فيگور ارگانيک است آثار فيگوراتيو نقاش را به شکلي راديکال در جهت دست يابي به واقعيت اجتماعي و رسيدن به فرمي بيانگر نشان ميدهد توان بالاي طراحي نقاش به همراه انتخاب سنجيده خاکستري هاي رنگي که اغلب در بستر کنتراست تيره و روشن مورد استفاده قرار گرفته است تعادلي معنا دار را ميان گرايشهاي احساسي هنرمند و گذاره هاي مفهومي او ايجاد ميکند کاربرد غير نمادين رنگ درسطوح وسيع به شکل گيري نوعي وحدت در فضاي بصري آثار نقاش منتحي ميشود گرايش به فضاهاي خالي در روندي پيچيده از حذف هاي فراوان امکان تاويل پذيري آثار را در جهت مشارکت مخاطبين به شکلي وسيع فراهم ميکند فيگورهاي نقاش اغلب در موقعيتي تعليقي قرار دارند موقعيتي پارادوکسي کال که براي آنها و مخاطبين آثار او در يک فرايند از معنا آفريني به سرانجامي اطمينان بخش نخواهد رسيد تمرکز موضوعي روي زنان باعث نميشود که نقاش ايده هاي دست مالي شده فمينيستي را هدف قرار دهد بلکه در بيشتر موارد حکايت از استنتاجهاي انساني و فراجنسيتي او دارد آثار عليرضا ميرزا رضايي به شکلي تاثير گذار و بسيار قانع کننده نويد حضور نقاشي موفق را نشان ميدهند که درک هنر و هنرمند از جايگاه اجتماعي خويش را يادآوري ميکند.                           نصرت الله مسلميان – پاييز 93


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی