جستجو:
در:

گوشه خورشيد

گالري ايده پارسي

14 آذر 1393
تا 02 دي 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: خطاطي

سحرگه رهروي در سرزميني
همي گفت اين معما با قريني
كه اي صوفي شراب آنگه شود صاف
كه در شيشه بماند اربعيني

زمان و زمانه غدار اين بي وفايي را به جان خويش حمل كرده از ازل تا به امروز روز و تا به شب انسان بي پناه ، انسان دلداده اي كه از مأمن خويش به هواخواهي آن مهرگيا دور افتاده است و بر اين دوري مرثيه ها سروده است. 
فكر و انديشه و ياد و كلمات ، تنها ميراث اوست از عالم پاك ، عالمي كه به جاودانگي در ملك ، دل ازو كند و خداي خويش را به كثرت كشاند،  باشد كه ظهور و اظهار حق بر پيشاني آدم داغي نهد تا بدان ، سجده گاه زخم خورده خود را بر خاك فروتني خوش بسايد. 
فكر و انديشه و ياد و كلمات ، اركان حقيقت انسانند و اين چهار باهم ، به قوه خاتم انبياء قوام يافت و ركن فكر و تفكر در جان حضرت ابوتراب درخشيد و ياد را حسين بن علي به عرصه عاشورا انداخت. كلمات اما ، قرآني ست از يك سو خالق كلام و از سويي تكلم پرور در هيمنه مخلوق تا مهر و تعشق و شيدايي انسان غريب بدين ركن ركين بر بارگاه آگهي عرضه توانست شد.
در اين ميان كاتبان از سلاله مدركاني اند كه فهم اين فراق به وادي حزن شان انداخته و دل و دست در ميان كلمات برده اند تا بدين مهرورزي سهم ادراك جاني خويش را در هياكل صورت بر حقيقت و خداي خويش ابراز توانند كرد. 
آنچه امروز شاهديم فعل كاتباني ست كه عشق را از سلاله نبي وام كرده اند و با كلماتي خوش تراش عشق را عاشقانه به تكرار ميشوند و خون قلم خويش را از حضرت كاتب اول اخذ كرده و در صفحه مشق خويش بر محبوب ازلي رمز دلدادگي ابراز ميكنند تا در جان كلامشان قصيده فراق به بروز اندر افتد تا قدر و قيمت معشوق را نجوا توانند كرد. 
اين اكنون سياهه هاي پيش رو اندك سوگواره اي است بر ظلمي كه از انسان بر انسان روانه گشت باشد تا بدين تلاش ، گوشه اي از خورشيدي كه بر ني درخشيد تا ابد عاشقان را سر بلند گرداند به عرصه فهم نزديكتر افتد. 
شبنم درين بهار دليل نشاط نيست
صبحي ست كز وداع چمن گريه ميكند.
حميد عجمي 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی