جستجو:
در:

تونل زمان

نگارخانه الهه

05 دي 1393
تا 15 دي 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشي

از نظر واژه  شناسي  ايراني( زم) يکي از فرشتگان دين زرتشت بوده است که با پسوند (ان) زمان و با پسوند (ين) زمين را در زبان پارسي بوجود اورده است.
زمان حقيقتي است که با وجود انسان پيوند يافته است و انسان هميشه خود را در چنبره ان مييابد گويا انسان اسير زمان است و راهي براي برونرفت از اين اسارت ندارد.
زمان يکي از رازهاي بزرگ گيتي است. بعدي که در ان اتفاقات از گذشته تا به حال و از حال تا اينده رخ ميدهد. همه ي ما بر خلاف اراده در رودخانه ي زمان پيش ميرويم.
يکي از جالبترين افکار بشر ايده ي جابجايي در بعد زمان بوده است.
ايا سفر در زمان امکان پذير است؟
طبق تيوري  نسبيت انشتين چنانچه جسمي نزيک به سرعت نور حرکت کند زمان براي ان جسم اهسته تر صورت ميگيرد و زمان به عقب بر ميگردد.
از نظر علمي سه پديده طبيعي شامل سياهچاله ها کرم چاله و ريسمانهاي کيهاني ميتوانند سکوي پرتاب به اينده يا گذشته باشند.
با پيشرفت علم و کشف بسياري از رازهاي هستي امکان سفر در زمان پس از ورود به تونل زمان و قرار گرفتن در بعد بي زمان ميتوان به هر زماني سفر کرد.
وجود تونل زمان مرا به فکر خلق مجموعه اي جديد از اثارم که انرا به همين نام نهاده ام ياري رساند.
اميدوارم شما نيز با من در اين سفر همراه شويد.
همه ي ما مسافران زمانيم.  
    

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی