روزمرگی انسان معاصر

گردآوری: فرید امین‌الاسلام علی زنجانی

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

بیانیه

میتوان باورداشت که انسان هزارراه را تجربه کرده تا به ابدیت خویش نزدیک شود.ازاین روپیشگامان هنر،همیشه درتلاش بودن تاباتفکری نونشانه یی دهندازآنچه که خودانگاره یست در،  پشت هزاردردوحسرت وترس که اغلب به روزمرگی نامیده اند که دراین میان انسان برای رسیدن به بقای ذهنی خود درهردوره نیازبه تغییرنگرش داشته تابه تولد دوباره یی برسد.ازاین رودرمجوعه یی به نام روزمرگی ازخیالهای دورونزدیک ،آثاری پدیدآمده که روزمرگی رابه حکایتی دیگربدل ساخته وحال هنرمندان این آثارمارابه تماشای زندگی به سبک (سیال ذهن) دعوت کرده که واگویه لایه های پنهان همین روزمرگیست.
 شخصیتهایی که درتابلوها دیده میشوندگذرهمان آدمهایست که هرروزاغلب ازکنارما میگذرندویا گذشته اند و بانگاهی کنجکاوانه وچندسویه  به این نمایشگاه میتوان گفت (...زاده شدنش به دیرخواهدانجامید خوداگرزاده تواندشد...) پس میتوان ماندودیدوباتامل آنچه را باید بی تردیدمیان این آثاردوباره کشف کرد.
به قلم هادی عراقی

 

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد