ساند آرت

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیانیه

 

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪن و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺑﮕﺬارد. ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪه ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ی ﭘﯿﺮاﻣﻮن . ﺧﻮاه ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ، ﻓﺮﺣﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﻓﻨﺎک، ﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ، ﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد. ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺲ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ، در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ...!   ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ؟  اﯾﻦ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن آن و درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ، رﯾﺎﺿﯿﺎت و ... ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ .  ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ؟   ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ؟   ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟   ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ، ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ، در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی صوت و فرکانس را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮد و دﯾﮕﺮان آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؛ و در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ و در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ صوت ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ را از آن ﺧﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮی؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ، و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻬﺎن داری ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎن را میشنوی ؟

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد