بار زمان

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیانیه

دسـتان نـمایش کلثوم صـالحی را بـا عـنوان «بـارِ زمـان» در اتـاق بـرق اعـلام میکند. این نـمایش در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ افـتتاح و تـا ۲۶ این ماه ادامه خواهد داشت.
کلثوم صـالحی (م. ۱۳۶۷ ،زنـجان) دانـش آمـوخـته ی نـقّاشی از دانـشگاه گیلان اسـت. آثـار او تـاکنون در یک نـمایشگاه انـفرادی («سـرزمین هـرز»، گـالـری اُ، ۱۳۹۴ (و چـندین نـمایش گـروهی ارائـه شـده انـد. او در آثـارش سعی میکند تجـربـه هـای فـرمی و انـتزاعی جـدیدی را بـه نـمایش بـگذارد؛
به همین منظور نمایش های این هنرمند معمولاً جنبه ای فضامند داشته، محیط ارائه را تحت کنترل میگیرند.
در «بـارِ زمـان»، هـنرمـند در تـلاش اسـت تجسّـدی بـه زمـان و قـدرت آن بـدهـد، امـا بـه طـوری که زنـدگی را خـارج از زمـان تـصور کند. او فـضایی را تـجسّم کرده که در آن زنـدگی، حتی بـدون حـضور نیروی زمـان، اسـتخوانهـا را بـه حـرکت درمی آورد. بـه این مـنظور، او در چیدمـان خـود سعی کرده فرمهایی مثالی از استخوان را با تکّه های پوست، به عنوان نیروی حیات، ترکیب کند.
او دربـاره ی این ارائـه میگـوید: «اسـتخوان بـه جـامـانـده بیش از آنکه نـشان از عـدم حیات را خـاطـرنـشان سـازد، در تـقدیس زنـدگی بـر آمـده اسـت سـاخـتاری که بـه دقـت بـر جـزئیّات آن تـأکید شـده و تـقارن و نـظم را در هـر وجـه اسکلت یادآوری میکند و تـن واره ی سفیدرنـگ خـطوط را از بـافـت تیره و روشـن پـس زمینه جـدا سـاخـته اسـت. نـقّاش در اینجـا هـمچون بـاسـتانشـناس ایفای نـقش میکند. گـویی در پَـسِ لایه هـایی از تـل خـاک و شـن تکّه ای را بـه دسـت آورده که بـرخـلاف ذاتِ بـه مـرگ منجـر شـده اش، مسـبّب کشف گنجی گـرانبـهاسـت. این اسکلت بی آنکه مـعرّفِ گـونـه ی جـاندارِ آن بـوده بـاشـد، در انـتهای سـاخـتار خـود بـه جـوانـه زدن و بـرگ دادن انـجامیده اسـت. درسـت در مـرز عـدم و هسـتی، اسـتخوانهـایی که در فـرآیند اضـمحلال بـه سـر میبـرنـد، شـروع بـه رشـد و تکثیر میکنند و اینگـونـه بـرای مـانـایی خـود بـه ریسمان زنـدگی چـنگ میاندازند.»


Dastan is pleased to announce “Weight of Time”, a presentation by Kolsum Salehi at Electric Room. The show will be open to public view from May 11 to May 16, 2018.
Kolsum Salehi (b. 1989, Zanjan, Iran) is a graduate of painting from University of Guilan (Rasht, Iran). Herwork has been presented in one solo exhibition (“The Wasteland”, O Gallery, Tehran: 2015) and a number of group shows. In her work, Kolsum Salehi aims to show fresh experiments in form and abstraction, causing her exhibitions to have a site-specific aspect, usually dominating the setting.
In “Weight of Time”, the artist seeks to depict an embodiment of time and its power while imagining life outside of time. She has created a space in which life, even without the force of time, animates the bones. For this purpose, she has conceived ideal forms of bones and pieces of skin —the latter representing the force of life.
Writing on this series, the artist explains: “More than depicting lifelessness, bone remains are sanctifications of life —a structure whose details have been meticulously created, reminding one of the symmetry and order hidden in all the aspects of the skeleton, and separating the inner white body from the light and dark background. Here, the painter works like an archeologist, as if finding a piece under layers of dust which in contrast to its dead essence, is the key to finding a valued treasure. Without being representative of its animate self, this skeleton has ended its structure by growing leaves and bringing life. At the borders of death and existence, decaying bones start multiplying and growing and thus holding
the tree of life firmly.”

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد