پرده ها

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

بیانیه

 

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی عسـل پیروی را بـا عـنوان «پـردههـا» در زیرزمین دسـتان اعـلام میکند. این نـمایشگاه در روز ۴ خـرداد ۱۳۹۷ افـتتاح میشـود و تـا ۲۵ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه آثـار عسـل پیروی در زیرزمین دسـتان اسـت. آثـار این هـنرمـند پیش از این در دو نـمایشگاه انـفرادی در گـالـری شیرین (تهـران، ۱۳۹۲ (و زیرزمین دسـتان («سـفرنـامـه»، اردیبهشت ۱۳۹۵ ،(و در چندین نمایش گروهی ارائه شده است. عسـل پیروی (م. ۱۳۶۴ ،سـاری) دانـشآمـوخـتهی نـقّاشی از دانـشگاه شـاهـد (کارشـناسی، ۱۳۸۸ (و دانـشگاه هـنر تهـران (کارشـناسی ارشـد، ۱۳۹۴ (اسـت. او که بـرای تحصیلات دانـشگاهی بـه تهـران آمـد، در طـول این دوره، مـرتّـب بین تهـران و سـاری مـسافـرت میکرد؛ سـفری که همیشه تجـدید دیداری بـا ورسک و پـل مـشهور آن هـم بـود. این دوره الـهامبـخش مجـموعـههـای «پـل شهلا» و «سفرنامه» بود که در دو نمایشگاه پیشین این هنرمند ارائه شدند. «پـردههـا» آخـرین پـرده از این سـهگـانـه و در ادامـهی دو مجـموعـهی پیشین این هـنرمـند اسـت. سـالهـا قـبل، شهـلا، یکی از اقـوام هـنرمـند، از سـاری بـه روسـتای کوچک ورسک نـقل مکان کرد، جـایی که بیشتـر بـه خـاطـر پـل مـشهور و کوههـای اطـرافـش شـناخـته میشـود. شهـلا پیش از تـولـد عسـل درگـذشـت و از او فـقط عکس، خـاطـرههـای شـفاهی و وصیّتنـامـه بـاقی مـانـده اسـت. در نـمایش اول، «پـل شهـلا»، هـنرمـند بـه سـاخـتاربـندی تـصاویر و خـاطـرههـای «شهـلا» پـرداخـت. در «سـفرنـامـه»، فـضا، مکان، روح گـذرا و نـاپـایدار طبیعت و بناهای مجهول در مسیر جادهها و گذرگاهها، بهخصوص ورسک (محلّ زندگی شهلا) الهامبخش آثار او بود. در مجـموعـهی اخیر «مـرگِ غـریبِ شهـلا و سـایهی هـولـناکِ این رازِ سَـربـهمُهـر از پـس پـردهی روزگـار» بـر عسـل پیروی تـأثیر گـذاشـت و او بـا «نـگاهی زیباییشـناختی بـه مـرگ و زنـدگی، انـسان و طبیعت، وَهـم و قـداسـت، و غـریبی بـارگـاههـای سـاخـتهشـده تـوسـط انـسان» دسـتبـهکار خـلق «پـردههـا» شـد. در مجـموعـهی «پـردههـا» هـنرمـند اسـتفاده از پـارچـههـای خـام و مـواد و مـتریال مـتنوع را ادامـه داده و به درجهی جدیدی از کیفیت رسانده است. فـرآیند نـقّاشیهـای این مجـموعـه بـهصـورت تـرکیبی از مـطالـعه و بـداهـهپـردازی بـوده اسـت، بـهطـوریکه هـنرمـند خـاطـراتی از شخصی ازدسـترفـته را تـصوّر کرده، و سـپس بـر اسـاس آنهـا و مـشاهـداتـش در سـفر، خیالپـردازیهـای لایهلایه ایجاد کرده اسـت. در این میان، عکسهـا و وصیّتنـامـهی بـاقیمـانـده از شهـلا در لایههـای مـختلف کارهـا نـفوذ کرده و بـا خیالپـردازیهـای هـنرمـند تـرکیب شـدهانـد. بـر این اسـاس، فـرآیند کار بـهنـوعی بـا فـرآیند ایدهپـردازی گـره خـورده، و هـر نـقّاشی، از لـحاظ زمـان و مکان، در بسـتری مـوازی و در عـالَمی بـرسـاخـته پیش رفـته اسـت. هـنرمـند در هـریک از آثـار، بـا ازآنخـودسـازی یک مکان خـاص، خـاطـرات بـرسـاخـتهاش را بر آن تحمیل کرده است. عـنوان «پـردههـا» از طـرفی بـه مُـقطّعبـودن خـاطـرات از نـظر پیوسـتِ زمـانی و از طـرف دیگر بـه خـاصیتِ فیزیکی پـرده بـهعـنوان شیئی پـوشـانـنده اشـاره میکند. در این مجـموعـه، پـردههـا هـمانـند کوههـا، ضـمن پـوشـانـدن آنچـه در پشـتسـر دارنـد، روایتی تخیلی از ماجرایی پنهان نقل میکنند

 

 

Dastan is pleased to announce Asal Peirovi’s solo exhibition titled “Curtains” at Dastan’s Basement. The exhibition will be open for public viewing from May 25 through June 15, 2018. This is Asal Peirovi’s second exhibition at the Basement. Her work was previously featured in a solo exhibition at Shirin Gallery (“Shahla’s Bridge, 2014, Tehran), a solo exhibition at Dastan’s Basement (“Travelogue”, 2016, Tehran) and numerous group shows. Asal Peirovi (b. 1985, Sari, Mazandaran Province, Iran) is a graduate of Painting from Shahed University (BA, 2009) and Tehran Art University (MA, 2014). Moving to Tehran to study painting at university, she traveled back and forth to Sari, crossing Veresk bridge on the way every time. These travels became her inspiration to work on her two previous series, “Shahla’s Bridge” and “Travelogue”. “Curtains” is the final series in the trilogy, continuing the artist’s previous two series. Years ago, Shahla, a relative of the artist, moved to the small village of Veresk (known for its famous bridge and surrounding mountains) from Sari (the largest city and capital of Mazandaran province). Shahla passed away before Asal was born and all that remain from her were photographs, oral memories and her will. In her first solo exhibition, “Shahla’s Bridge”, Asal Peirovi focused on structuring what remained from Shahla’s memories and photographs. In “Travelogue”, she was inspired by spaces, places, setting, the ephemeral soul of nature, and the unknown structures along the roads, especially around Veresk —where Shahla used to live. The artist was inspired by “the bizarre death of Shahla and the dark shadow this secret cast beyond time” and hence she started her work on “Curtains” using an “aesthetic approach to life and death, human and nature, imagination and sacredness, and the strangeness of buildings created for the dead by living human beings”. Meanwhile, she has continued the use of raw fabric and a diverse set of materials to reach a refined technique and style. The painting process in “Curtains” is a combination of study and improvisation. The artist has imagined memories from a lost person and created layered confabulations based on those memories and her observations during her travels. Shahla’s photographs and her will have penetrated those layers and mixed with the artist’s imagination. Thus, the painting process is bound to the experimental nature of the artistic approach, making each painting to continue life in a parallel context of time and space, in a realm created by the artist. By appropriating a location, the artist superimposes her artificial memories to it. The title “Curtains” refers to the fragmented nature of memory and the physical properties of curtains as a means of ‘covering’ objects behind them. In this series, the curtains work like mountains on the way o the artist’s travels, covering whatever is behind them, and presenting a imaginary narrative of a hidden past.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد