او

خوشنویسی

جمعه ۳ دی ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

بیانیه

به نام او
درسلسله بیست وهشت گانه حروف،به یک اعتبار،حرف ها نخستین حرف ملفوظ است وحرف  واو  واپسین حرف.
ازاین رو،اسم مقدس «هو» مشتمل برجمیع حروف ایجادی است.امابه اعتبار دیگر،اولین حرف ملفوظ دراین سلسله، حرف همزه است که ازتقریب آن باحرف واپسین،ضمیر «او» پدیدمی آید.ازاین رو «هو» و «او» هردویکی است وهریک ترجمان دیگری.
ابتداقلمم «هو» رانوشت.
پس ازچندی قلم خودبه خودبه شما کشیده شدن حرف الف وسپس  واو شدکه تصویر «او» ظاهروزیباگشت.
«او» همه جا ،همه  نوعی برای هدایت من ظاهرمیشودکه بفهمم باید «او» باشم.
رنگ‌ها و اشکال «او» و «هو» درهمه آثار رهایی کامل وارتباط کامل با «اوی» مطلق می باشد.
محسن الهیان 

محسن الهیان - کالیگرافی نو

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد